Användaravtal SoftOne Tjänster

Allmänna villkor för SoftOne Tjänster

§ 1. Tjänsten och dess tillhandahållande

§ 1.1 Parterna har kommit överens om att SoftOne AB (publ) (556239-4717) och/eller dess koncernbolag (”SOFTONE”) till KUNDEN ska tillhandahålla den programtjänst som anges i ömsesidigt undertecknat avtal eller offert ("Tjänsten") på de villkor som anges i avtalet/offerten och dessa allmänna villkor (gemensamt, ”Avtalet”). I den mån det finns motsättningar mellan dessa allmänna villkor och villkor i skriftligt avtal eller offert mellan parterna ska villkoren i sådant avtal eller offert ha företräde.

§ 1.2 Tjänsten avser en så kallad SaaS-tjänst (Software as a Service). Det innebär att SOFTONE tillhandahåller Tjänsten via internet, samt att KUNDEN prenumererar på Tjänsten av SOFTONE. SOFTONE ansvarar för drift och underhåll av Tjänsten samt säkerhetskopiering vid lämpliga intervaller enligt SOFTONEs rutiner av de data eller annan information som KUNDEN eller KUNDENs behöriga användare ställer till SOFTONEs förfogande (”Kundens Data”). 

§ 1.3 I Tjänsten ingår Standard Service tillhandahållen av SOFTONE i enlighet med särskilda villkor som anges i SLA Standard Service, se www.softone.se/avtal  (”Standard Service”). Standard Service är kostnadsfri för KUNDEN så länge KUNDENs supportärenden avser Tjänstens funktionalitet. Grundläggande kunskaper om Tjänsten är en förutsättning för att KUNDEN ska kunna nyttja Standard Service. SOFTONE erbjuder utbildning avseende Tjänsten enligt separat överenskommelse och separata avgifter. SOFTONE påtar sig inte i något fall ansvar för hårdvara, operativsystem och/eller programvara levererad eller utvecklad av annan än SOFTONE (”Tredjepartsprodukter”) eller åtgärdande av buggar eller andra fel, förseningar eller liknande i Tredjepartsprodukter.

 

§ 1.4 KUNDEN erhåller genom Avtalet en icke- exklusiv och icke-överlåtbar licens att använda Tjänsten i KUNDENs egen affärsverksamhet (inklusive en rätt att ge KUNDENs användare tillgång till Tjänsten för detta ändamål) i enlighet med de restriktioner som följer av Avtalet. Eventuella Tredjepartsprodukter i Tjänsten kan vara föremål för separata villkor som respektive tredjepartsleverantör tillämpar. KUNDEN är ansvarig för att ange vilka användare som är behöriga att använda Tjänsten. KUNDEN har inte rätt att ge någon annan än definierade behöriga användare rätt att nyttja Tjänsten och ska tillse att det vid var tid finns en förteckning över sådana behöriga användare. SOFTONE ska vid var tid under Avtalets giltighetstid ha rätt att ta del av denna förteckning. KUNDENs brott mot denna punkt utgör ett väsentligt avtalsbrott som ger SOFTONE rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 8.3.

§ 1.5 SOFTONE har rätt att ensidigt göra ändringar i Tjänsten under förutsättning att sådan ändring inte negativt påverkar Tjänsten och att SOFTONE meddelar KUNDEN om sådan ändring så snart det är praktiskt möjligt. 

§ 1.6 Vid förlust eller förvanskning av Kundens Data är SOFTONEs skyldighet uteslutande att med skäliga ansträngningar återskapa förlorad/förvanskad data med användning av den senast tagna säkerhetskopia som SOFTONE har av Kundens Data. SOFTONE ska inte ha något ansvar för sådan förlust eller förvanskning av Kundens Data som beror på tredje man vars åtgärder SOFTONE inte ansvarar för. 

§ 1.7 Om tillhandahållandet av Tjänsten medför risk för skada för SOFTONE eller för annan kund till Tjänsten, får SOFTONE stänga av eller begränsa åtkomsten till Tjänsten. SOFTONE ska meddela KUNDEN om sådan begränsning så snart det är praktiskt möjligt. Om annat inte framgår av Avtalet om avtalade servicenivåer,

har SOFTONE rätt att vidta planerade åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. SOFTONE ska utföra sådan åtgärd skyndsamt och på ett sådant sätt att störningarna begränsas. SOFTONE åtar sig att meddela kunden inom skälig tid före sådan åtgärd och om möjligt förlägga planerade åtgärder till tid utanför normal arbetstid.

§ 1.8 SOFTONE och/eller SOFTONEs licensgivare har och behåller samtliga rättigheter inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten samt däri ingående programvaror (inklusive förbättringar).

§ 2. SOFTONEs särskilda skyldigheter etc

§ 2.1 SOFTONE ska tillhandahålla Tjänsten fackmannamässigt och i överensstämmelse med vad som specificeras i Avtalet. 

§ 2.2 Vid brist i åtagandet enligt föregående punkt ska SOFTONEs enda skyldighet vara att på egen bekostnad vidta skäliga åtgärder för att skyndsamt åtgärda avvikelsen. KUNDEN har således inte rätt till skadestånd eller annan liknande ersättning vid sådan brist.

§ 2.3 SOFTONE är inte ansvarig för användning av Tjänsten på ett sätt som strider mot SOFTONEs instruktioner. SOFTONE garanterar inte att KUNDENS användning av Tjänsten kommer att ske utan avbrott och inte heller vara felfri.

§ 2.4 SOFTONE vidtar skäliga åtgärder för att tillse att Tjänsten uppdateras så att den tar höjd för gällande lagar och förordningar. SOFTONE avhjälper härtill hänförliga brister i Tjänsten utan särskild kostnad för KUNDEN.

§ 3. KUNDENs särskilda skyldigheter etc

§ 3.1 KUNDEN ska samarbeta med SOFTONE och därvid lämna SOFTONE allt sådant biträde som är nödvändigt för att SOFTONE ska kunna tillhandahålla Tjänsten och fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet. Vidare ska kunden lämna SOFTONE all erforderlig relevant information med avseende på KUNDENs IT-miljö. 

§ 3.2 KUNDEN ansvarar för uppkoppling till Tjänsten samt för att KUNDEN innehar den utrustning och programvara som SOFTONE angivit krävs för nyttjande av Tjänsten eller som annars uppenbart krävs för sådant nyttjande.

§ 3.3 KUNDEN ansvarar för att inloggningsuppgifter, säkerhetsmetoder och annan information som SOFTONE tillhandahåller för tillgång till Tjänsten hanteras med sekretess enligt punkten 6 nedan. KUNDEN ska omedelbart meddela SOFTONE för det fall obehörig fått kunskap om information enligt denna punkt. KUNDENs brott mot denna punkt utgör ett väsentligt avtalsbrott som ger SOFTONE rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 8.3.

§ 3.4 KUNDEN ansvarar för, och ska hålla SOFTONE skadeslös för, att Kundens Data inte gör intrång i tredje mans rätt eller på annat sätt står i strid med gällande lagstiftning.

§ 3.5 KUNDEN åtar sig att inte använda Tjänsten för kontinuerlig överföring av data, till exempel där bilder från kamera regelbundet uppdateras. KUNDEN får inte använda Tjänsten som depå för program, film eller musik om inte annat överenskommits. KUNDEN ska säkerställa att samtliga behöriga användare följer bestämmelserna i denna punkt.

§ 4. Pris och betalning

§ 4.1 Priset för Tjänsten och eventuella tilläggstjänster framgår av SOFTONEs vid var tid gällande prislista. SOFTONE har rätt att justera prislistan genom skriftligt meddelande till KUNDEN. Avgifter för tilläggstjänster tillkommer om inte annat anges i Avtalet.

§ 4.2 Om inte annat anges i Avtalet ska samtliga avgifter erläggas i förskott. KUNDEN ska erlägga betalning till SOFTONE inom den betalningsfrist som anges på fakturan. Vid försenad betalning har SOFTONE rätt att debitera lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta om referensränta plus 8 %. KUNDENs rätt till Standard Service upphör också̊ till dess att betalning erlagts. Om parterna avtalat om autogiro förbehåller sig SOFTONE rätten att justera priset med enligt Avtalet angivet procentuellt tillägg per faktura.

§ 4.3 SOFTONE har rätt att på årlig basis justera samtliga priser i överensstämmelse med förändringen enligt det av SCB publicerade Labour Cost Index (LCI) för tjänstemän preliminärt index, SNI 2007 kod J (Informations- och kommunikationsverksamhet), dock lägst 2 % per år. Basmånad för indexberäkningen är juli månad och ändringen träder i kraft i oktober.

§ 4.4 Tjänsten är modul- och användarbaserad där KUNDEN beställer och betalar för de moduler som KUNDEN avser använda. Om KUNDEN vill avsluta moduler som tidigare använts ska KUNDEN meddela detta skriftligen till SOFTONE senast tre (3) månader innan nästa avtalsperiod. Justerad ersättning för Tjänsten vid minskning av antalet moduler träder i kraft i samband med ny avtalsperiod.

§ 4.5 Om SOFTONE förorsakas merarbete eller merkostnader på grund av omständigheter som KUNDEN ansvarar för ska KUNDEN ersätta SOFTONE för sådant merarbete och sådan merkostnad enligt SOFTONEs vid tillfället gällande prislista.

§ 5. Personuppgifter

§ 5.1 Om personuppgifter behandlas inom ramen for Tjänsten är KUNDEN personuppgiftsansvarig och SOFTONE personuppgiftsbiträde. KUNDEN är ansvarig i egenskap av personuppgiftsansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. SOFTONE förbinder sig att bara behandla personuppgifter i enlighet med Avtalet och KUNDENs skriftliga instruktioner. SOFTONE ska ha rätt till ersättning för att följa kundens skriftliga instruktioner om den begärda åtgärden inte framgår av Avtalet i övrigt. SOFTONE ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som överenskommits för att skydda personuppgifterna. SOFTONE ska vara beredd att följa av myndighet enligt lag fattade beslut om åtgärder för att uppfylla lagens säkerhetskrav för kundens personuppgifter. Om SOFTONE orsakas extra kostnader för att uppfylla ändrade säkerhetskrav ska KUNDEN ersätta SOFTONE för sådana kostnader. SOFTONE ska omgående underrätta KUNDEN vid upptäckt av fullbordade fall av eller försök till obehörig åtkomst, förstörelse eller ändring av KUNDENs personuppgifter.

§ 5.2 SOFTONE ska tillåta de inspektioner som myndighet enligt lag kan kräva för personuppgifters behandling. SOFTONEs kostnader i samband med genomförande av sådan granskning får debiteras KUNDEN. 

§ 5.3 Använder SOFTONE underleverantör som behandlar personuppgifter (”underbiträde”) ska SOFTONE som ombud för KUNDEN underteckna ett avtal med underleverantören enligt vilken underleverantören som personuppgiftsbiträde åtar sig att gentemot KUNDEN följa vad som anges i denna punkt 5. Om personuppgifter kommer att överföras till ett land utanför EU/EES ska SOFTONE se till att underleverantören undertecknar EU:s standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land. SOFTONE ska ha rätt att som ombud för KUNDEN underteckna det avtalet. SOFTONE ska innan underleverantör används för behandling av personuppgifter informera KUNDEN om vilka underleverantörer som används och i vilket land behandlingen av personuppgifter görs. SOFTONE ska på KUNDENS begäran översända kopia av sådana avtal som undertecknats av SOFTONE enligt denna punkt 5.3.

§ 5.4 Vid Avtalets upphörande ska SOFTONE radera de personuppgifter som KUNDEN ansvarar för inom 90 dagar från Avtalets upphörande.

§ 6. Sekretess

§ 6.1 Parterna är medvetna om att de i sin avtalsrelation kan komma att erhålla information rörande bland annat affärs- eller driftförhållanden i motpartens rörelse, inklusive förhållanden rörande parternas samarbete och Avtalet. All slags information som part erhåller från den andre parten, oavsett om den dokumenterats skriftligt eller meddelats muntligt, ska betraktas som konfidentiell, med undantag för sådan information som är allmänt känd eller blir allmänt känd utan parts brott mot Avtalet. Mottagande part får inte utan den andre partens skriftliga samtycke avslöja sådan konfidentiell information för tredje man.

 § 6.2 Vardera parten ansvarar för att ovanstående sekretessåtaganden följs av partens personal och anlitade uppdragstagare, och informera dessa om gällande sekretess. Om part begär det ska särskild sekretessförbindelse tecknas av den andre partens berörda personal och/eller anlitade uppdragstagare. 

§ 6.3 Ovanstående sekretessåtaganden ska överleva upphörandet av Avtalet. Sekretessåtagandena enligt ovan gäller inte:
a) sådan information som part kan visa blivit känd för denne på annat sätt än genom fullgörandet av sina skyldigheter enligt Avtalet;
b) information som är allmänt känd eller blir allmänt känd utom genom brott mot tystnadsplikten enligt Avtalet; eller
c) uppgifter som part enligt lag, domstolsbeslut eller annat myndighetsbeslut är skyldig att lämna ut.

§ 7. Ansvar

§ 7.1 SOFTONEs ansvar gentemot KUNDEN för skada som orsakas KUNDEN på grund av avtalsbrott eller som orsakats genom vårdslöshet av SOFTONE, omfattar, utom om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ersättning endast för direkta skador (d v s exkluderande ersättning för indirekt skada, såsom inkomstbortfall, skada på annans egendom, anspråk från tredje man, följdskador och liknande).

 § 7.2 Med undantag för vad som anges i punkt 1.6, har SOFTONE inget ansvar för skada eller förlust som drabbar KUNDEN på grund av förlust, fel eller förvanskning i Kundens Data, eller åtgärd som vidtas av SOFTONE på begäran av KUNDEN.

 § 7.3 Såvitt gäller felansvar, garantier m m utgör Avtalet den exklusiva regleringen mellan parterna och regler i dispositiv rätt (inklusive köplagen) är således undantagna från Avtalets tillämpningsområde.

 § 7.4 SOFTONEs skadeståndsansvar är begränsat till ett belopp motsvarande det pris/de avgifter som KUNDEN erlagt under de tolv (12) månader som föregått den dag då grunden för kravet uppkom. KUNDEN ska, för att inte förlora sin rätt till skadestånd, framställa krav på skadestånd till SOFTONE senast inom 6 månader från skadetillfället.

§ 8. Avtalets giltighetstid och upphörande

§ 8.1 Avtalet gäller från det att parterna undertecknat detsamma och gäller därefter under den initiala avtalstiden som anges i Avtalet, såvida inte Avtalet upphör dessförinnan enligt bestämmelserna i denna punkt 8. Om annat inte anges i Avtalet, är den initiala avtalstiden tolv (12) månader.

 § 8.2 Endera Part har rätt att säga upp Avtalet till upphörande vid utgången av den innevarande avtalsperioden under förutsättning att uppsägning sker skriftligen senast tre (3) månader före utgången av denna period. Om sådan uppsägning inte sker, förlängs Avtalet automatiskt med ett år i sänder med motsvarande uppsägningstid var gång.

 § 8.3 Part äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande eller upphörande senast inom tre (3) månader från uppsägningen (enligt partens fria val) om den andre parten begår väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom.

 § 8.4 Härutöver har part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande eller upphörande senast inom tre (3) månader från uppsägningen (enligt den partens fria val) om motparten har försatts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, är föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd.

§ 9. Konsekvenser av Avtalets upphörande

§ 9.1 Följande gäller beträffande parternas relation i och med Avtalets upphörande:

a) KUNDENs samtliga rättigheter att använda Tjänsten upphör genast och med automatik.

b) SOFTONE har rätt att radera Kundens Data som SOFTONE disponerar över, om inte SOFTONE senast tio (10) dagar efter Avtalets upphörande emottar från KUNDEN en skriftlig begäran om att en kopia av Kundens Data ska levereras till KUNDEN. Om SOFTONE erhåller sådan begäran ska SOFTONE vidta skäliga ansträngningar för att leverera en kopia av Kundens Data som SOFTONE innehar vid tidpunkten för KUNDENs begäran, under förutsättning att KUNDEN vid den tidpunkten har betalat samtliga förfallna belopp till SOFTONE under Avtalet. KUNDEN ska ersätta SOFTONE för SOFTONEs skäliga kostnader för åtgärder med att tillhandahålla en kopia till KUNDEN enligt ovan.

§ 10. Force majeure

§ 10.1 Om part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständighet som part inte kunnat råda över ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Sådan befrielse förutsätter dock att part som önskar befrielse utan dröjsmål skriftligen meddelat den andra parten om den hindrande omständigheten och begärt befrielse.

§ 11. Övriga bestämmelser

§ 11.1 Uppsägning och andra meddelanden ska ske genom bud, rekommenderat brev eller elektroniskt meddelande till motpartens kontaktperson på av motparten angiven adress. Meddelandet ska anses ha kommit motparten till handa:

a) om avlämnat med bud; vid avlämnandet

b) om avsänt med rekommenderat brev; 5 dagar efter avsändandet för postbefordran

c) om avsänt som elektroniskt meddelande; vid mottagande då det elektroniska meddelandet kommit till mottagarens elektroniska adress.

 § 11.2 Ändringar av och tillägg till Avtalet ska överenskommas skriftligen och undertecknas av behöriga företrädare för respektive part.

§ 11.3 Avtalet får inte överlåtas utan motpartens godkännande. SOFTONE får dock utan KUNDENs medgivande överlåta Avtalet till dess koncernbolag samt överlåta rätten att ta emot betalning enligt Avtalet. 

§ 11.4 SOFTONE får anlita underleverantör för fullgörande av Tjänsten och andra åtaganden enligt Avtalet. SOFTONE ansvarar för underleverantörs arbete såsom för eget arbete.

§ 11.5 Avtalet ska regleras enligt svensk lag. Dock ska svensk lag om lagvalskonflikter inte tillämpas. 

§ 11.6 Om det uppstår tvist i anledning av Avtalet ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom förhandling parterna emellan. Kan tvisten trots detta inte lösas ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Förenklat skiljeförfarande ska tillämpas vid tvist vars initiala värde understiger 500 000 kronor. Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. SOFTONE har dock alltid rätt att väcka talan om betalningsansvar hos kronofogdemyndighet eller allmän domstol.

Se användaravtalet i PDF>