Historik

Vi brinner för våra kunders digitaliseringsresor

1985
SoftOne startades av Håkan Lord inom ramen för Modern Systemering.

Modern Systemering var en större och snabbväxande IT koncern med en rad affärsområden. Håkan Lord rekryterades från IBM till koncernledningen, för att etablera affärsområde programvara. Håkan skapade SoftOne som varumärke och fyllde bolaget genom förvärv av Konsultgruppen med ett DOS-baserat ekonomisystem, som vidareutvecklades att bli SoftOne Admin. Agentur etablerades för agDA-lön från SAFs Allmänna Grupp samt agentur för kompletterande PC-program för ordbehandling, kalkyl och grafik från Chang Labs.

Håkan Lord köpte sedan ut SoftOne, med stöd av finansiärer, främst bokförlaget Natur och Kultur.

1986
Fösta stora avtalet

Avtal med Installationsdata (ägt av branschorganisationerna EIO och Rör) – vi var först ut med ett ekonomisystem anpassat till installatörer benämnt Entré.

SoftOne Admin 4 var ett OEM system till Installationsdata, som lanserade Entré med stor framgång till mindre installationsföretag.

1995
Ägare
Håkan Lord köper naturligt ut finansiärernas ägarandelar för att bli 100 % ägare.
1995
Lansering
Lansering av ett helt nyutvecklat Windowsbaserat Klientserver program benämnt SoftOne Admin 5. Därmed inleddes en stark expansion via nyförsäljning och förvärv. Kundbasen breddas från att ha varit installationsföretag till redovisningsbyråer,
1999-2022
Förvärv

Förvärv av kundbaser DOS som migrerades över till SoftOne Admin 5

Edla, CGS, Ekonoma, WinTwin, MicroMore

2001
Samarbete

Ett samarbete inleds med Norska DI Systemer för etablering på norska marknaden.

Ett teknologiskt och marknadsorienterat samarbete inleddes, med en vision om en möjlig framtida Nordisk koncern. När Visma köpte DI Systemer tog SoftOne över den kundbas som byggts upp inom ramen för SoftOne AS. På lika vis övergick de CRM-installationer som SoftOne byggt upp till Visma.

2002
ICA

Avtal med ICA Sverige om SoftOne Admin som ekonomisystem för ICA Handlarna inom ramen för ICAs interna butiksdatanät.

2003
Vision

Visionen om en ny generation Affärs- och HR-system formulerades och vi påbörjade arbetet med att förbereda oss för utvecklingen av ett helt webbaserat affärssystem.

Projektet benämndes Grand Canyon och pågick under många år parallellt med den ordinarie utvecklingen. Projektet lades till slut ned då den byggde på fel teknologisk plattform, men resulterade i viktiga lärdomar samt även funktionalitet och features att nyttja i att lyfta befintlig Klientserver Windowssystem, som kom att heta SoftOne Professional.

2003
Paperless

Samarbete med Paperless som OEM leverantör för att skapa en modul för Elektronisk Fakturahantering integrerat i SoftOne Professional.

2003
SoftOne

SoftOne säljer sin kundbas av kunder Agda-lön till Agdalön AB som tidigare via Extrico tagit över alla rättigheter från SAFs Allmänna Grupp.

2004
SoftOne Professional

Lansering av SoftOne Professional, nästa generation av SQL baserade affärssystem.

2005
Carat Lön AB

Förvärv av Carat Lön AB i Motala och Göteborg.

Carat lön blev SoftOne Lön. Med WebbTid var SoftOne tidigt ut med ett webbbaserat tidsredovisningssystem. Med detta följde även en liten avdelning för löneoutsourcing, som senare kompletterades med ett förvärv av Lönsam Företagspartner varvid ytterligare löneoutsourcing uppdrag följde.

2008
SoftOne XE

En satsning på att bygga upp ett SaaS Affärs- och HR-system inleddes och vi byggde upp en utvecklingsavdelning för dotnet och webb från start.

Visionen var att bygga ett rollbaserat Affärs- och HR-system enligt SaaS med all information samlad i en databas, för mindre och medelstora företag. Målsättningen var att erbjuda befintlig kundbas Klientserver att migrera, men även att bygga ny marknad med en lösning med ökad skalbarhet såväl nedåt som uppåt i företagsstorlek.

Initialt utvecklades ett tunt men brett affärssystem för hantverkare. Det nya webbaserade Affärssystemet döptes till SoftOne XE. För att lära oss föregicks detta av ett förvärv av ett litet webbaserat system benämnt Estatus riktat mot fastighetsförvaltning.

2010
Elweb

Förvärv av ett webbbaserat ordersystem för hantverkare benämnt Elweb.

Syftet var att ta tillvara erfarenheterna från Elweb och att ta vara på och vidareutveckla dess styrkor inom ramen för SoftOne XE.

2010
Tietosauma OY

Förvärv av Tietosauma OY, som omvandlades till det i SoftOne Group ingående dotterbolaget SoftOne OY.

Tietosauma OY var ett välskött personalägt utvecklingsföretag med affärssystemet Sauma, som har liknande kunder i Finland som SoftOne har på den svenska marknaden. Med förvärvet etablerade SoftOne en stark närvaro i Helsingfors för den finska marknaden inför lansering av ett gemensamt webbaserat system (SoftOne XE).

2015
SoftOne GO

Lansering av SoftOne GO som ersättaren för SoftOne XE, med ett successivt förnyat responsivt gränssnitt.

SoftOne GO är ett rollbaserat Affärs- och HR-system som är webbaserat med en databas och ett responsivt plattformsoberoende system, tillgängligt via såväl app för IOS och Android, som valfri browser via mobilen, iPad eller dator dygnet runt.

2016-12
ICA

Avtal med ICA Sverige om en gemensam satsning på SoftOne GO för Schema, Tid och Bemanning till ICA-handlarna.

Avtalet ställde bl.a. stora krav på säkerhet, utveckling av features med  fullständigt uppfyllande av handelsavtalet samt försäljningsbudget och nyckeltal med integration till ICAs kassa/BI, mm .

Med funktionalitet inom ramen för molntjänsten SoftOne GO erbjuder ICA Butikskonsult lösningar för Bemanningsoptimering.

Projektet genomfördes tillsammans med ICA och godkändes slutet av 2017, varvid projektet övergick till förvaltning och utrullning till ICA-handlarna.

2017-10
Svenska Elkedjan

Strategiskt avtal med Svenska Elkedjan

Ett avtal slöts med Elkedjan för en långsiktig satsning på SoftOne GO Molntjänst och att med gemensamma krafter stärka kedjans konkurrenskraft med en harmonierad IT plattform och strategisk Molntjänst för medlemmarna.

2018-5
EU-lagen GDPR

EU-lagen GDPR vinner laga kraft och SoftOne uppfyller lagen. Lansering av ”softone.online”, en tjänst för säker inloggning till SoftOne GO oavsett om via appen eller en webbrowser.

2019
Axfood

Avtal med Axfood att förse de fyra kedjorna Willys, Hemköp, Snabb Gross och Eurocash cirka 11.000 medarbetare med molntjänsten SoftOne GO för Schema, Tid och Bemanning, anpassat för kedjedrift samt integrerat med Success Factors och det centrala lönesystemet Aditro Plus.

2019-10
SoftOne GO 2.0

Lansering av SoftOne GO 2.0 efter genomfört plattformsbyte, med ett nytt attraktivare gränssnitt och smidigare navigering samt ett utbyggt ekosystem runt SoftOne GO med bl a SoftOne Akademi.

2019-10
Digitaliseringspris

Etableringen av SoftOne årliga digitaliseringspris i 2 kategorier, för att dels uppmärksamma företag med en utmanande digitaliseringsresa, som trots utmaningar gett ett bra resultat i slutändan, respektive ett företag där digitaliseringsresan gick väldigt enkelt, med syftet att sprida erfarenheterna och lärdomarna runt digitaliseringens möjligheter och utmaningar och öka kunskapen och förståelsen samt att bidra till att förenkla och medvetandegöra inför kommande digitaliseringsresor.

2020-08
Tele2

Avtal med Tele2-koncernen. Såväl försäljningen som utrullningen av lösning för tid och bemanning skedde framgångsrikt helt digitalt utan några fysiska möten.

2020-10
Lansering

Lansering SoftOne GO Affärsplattform 3.0.

2021-03
Lansering

Lansering SoftOne GO Affärsplattform 4.0.

2021-08
Timer Group

Förvärv av Timer Group, ett ledande utvecklingsföretag inom internetbaserade Tid/Bemanningslösningar för detaljhandeln. Samgåendet med Timer Group innebar även en förstärkning av utvecklingskapaciteten i Söderhamn samt stärkte SoftOne med ett stort antal detaljhandelskedjor. Förvärv av 50% i XOft Technologies Ltd utanför Colombo, Sri Lanka, ett utvecklingsföretag inom dotnet och Affärssystem.

2021-10
Lansering

Lansering SoftOne GO Affärsplattform 5.0

2021-12
Lansering

Lansering av SoftOne Timer Tid och bemanning, en instegsprodukt för Tid och Bemanning enligt SaaS som är särskilt uppskattad av Butikschefen. SoftOne Timer är integrerad med SoftOne GO Lön. Det är lätt att växa från SoftOne Timer till SoftOne GO Affärsplattform för Tid och Bemanning allt eftersom behoven ökar av t.ex. huvudkontorsfunktioner och ökad funktionalitet kring planering och optimering för större kedjor.

2022-03
Lansering

Lansering av SoftOne GO Affärsplattform 6.0

2022-06
COOP

Tecknade avropsavtal med COOP Svenska AB för att förse föreningarna med SoftOne GO Affärsplattform för Tid och Bemanning samt även Lön och Ekonomi.

2022-08
Förvärv

Förvärv av aktierna i Scrollan El, VVS och Bygg AB. Scrollan El, VVS och Bygg är en de tre ledande leverantörerna till installationsbranscherna och etablerades 1986.

2022-08
ICA

Tecknat avtal med ICA Sverige AB för Tid och Bemanning till kedjan ICA Maxi Special, integrerat med HR-systemet Workday  och lönesystemet HR+8.

2022-10
Lansering

Lansering av SoftOne GO Affärsplattform 7.0

2023-03
Lansering

Lansering av SoftOne GO 8.0

2023-10
Lansering

Lansering SoftOne GO 9.0

2024-01
Förvärv Solotes OY

SoftOne OY förvärvade Solotes Oy, ett ledande utvecklingsföretag inom Tid/Bemanningslösningar för Handel och Service i Finland. Samgåendet med Solotes innebar en förstärkning av produkt- och utvecklingskapaciteten i Helsingfors samt utökade kundbasen i Finland med flera större handels- och servicekedjor.

Vi hjälper dig att hitta rätt