27 januari 2022

Releasenyheter

Allmänt

Vi fortsätter att arbeta med och färdigställa den efterfrågade funktionen för elektronisk signering av anställningsbevis. Vi kommer i ett nästa steg att erbjuda även signering via BankID.

SoftOne Akademi – din kunskapsbank för SoftOne® GO

I SoftOne Akademi har vi samlat olika resurser så att du enkelt hittar den information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av affärssystemet SoftOne® GO. Titta på instruktionsfilmer, läs handböcker eller använd vårt Kundcenter som ger tillgång till vanliga frågor och svar avseende systemet.

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig måndagen efter webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Nu kan du enkelt byta kund i en order genom att gå in på en order, klicka på Redigera order och sedan klicka på knappen Sök till höger om kundnamnet.

När du är inne i Order kan du nu klicka på en knapp för att visa enbart dina ordrar. Denna knapp finner du om du klickar på de tre prickarna högst upp till höger. För att se alla ordrar igen så gör du samma sak, fast denna gång står det Visa alla istället för Visa enbart mina.
 
Vi har lagt till stöd för specialtecken i checklistan. Specialtecken är exempelvis ”&,<,>,/”.

Om du gjort ändringar i checklistan och försöker backa utan att spara dina ändringar så kommer det nu ett varningsmeddelande som påminner dig om att du gjort förändringar på sidan.

I meddelanden finns det nu en knapp för att välja att ändra samtliga meddelanden samtidigt.

Klicka på knappen Ändra uppe i högra hörnet för att få fram alternativet. Här kan du sedan välja att markera meddelanden som lästa eller olästa samt att du även kan radera meddelanden.

Tid/Bemanning

Det finns sedan tidigare möjlighet att skapa publika rapporturval i rapporter och analys. (Behörigheten Spara publika urval [1061] behöver vara påkopplad till rollen)

Numera får du en varning om du gör en förändring i ett publikt urval eller om du är på väg att ta bort urvalet, så du inte av misstag ändrar eller tar bort ett publikt urval som påverkar andra användare. Men det går fortfarande att göra en förändring och ta bort urvalet.

OBS! Om du inte har behörighet till publika urval kan du inte redigera eller ta bort urval.

Nu har attestroller migrerats från Angular. Nu finner du allt under samma flik.

Administrera > Attest > Attestroller

Nu finns en ny kryssruta med tillhörande infotext på mottagargrupp som visas om man bockar i att den ska vara publik.

Den innebär att alla som är med i mottagargruppen kommer att få meddelandet även om avsändaren inte har behörighet till personerna i vanliga fall.

T.ex. om mottagargruppen används vid utskick av meddelanden kommer alla användare som ingår i gruppen att få meddelandet, oavsett om avsändaren normalt sett inte har behörighet att skicka till alla dessa.

Om kryssrutan inte bockas i kommer meddelande endast att skickas till de användare som avsändaren har behörighet att skicka till.

Lön

Vi har uppdaterat utseendet i gridden på sidan Semesterårsskifte. (Personal > Lön > Rutiner > Semesterårsskifte)

Före:

Efter:

Vi har uppdaterat utseendet i gridden på sidan Skatteavdrag. (Personal > Anställd > Rutiner > Skatteavdrag)

Före:

Efter:

 

Det 15 december beslutade riksdagen att säga ja till regeringens förslag om höjt tak i sjukpenningen från 8 till 10 prisbasbelopp. De som omfattas av denna ändring är de kollektivavtal som betalar ut sjuklön efter dag 14.

Ändringen träder i kraft den 1 januari, vilket betyder att sjukfrånvaro i januari 2022 som oftast hanteras på februari lön hanteras med den höjda faktorn gällande löneutbetalningen i februari. SoftOne har därmed uppdaterat SoftOne GO med den nya lönefaktorn från februari 2022.

De som omfattas av denna ändring är de kollektivavtal som betalar ut sjuklön efter dag 14. Det är i denna formel som prisbasbeloppet tas i hänsyn. Det är viktigt att verifiera att man använder det fasta värdet i sin formel, annars kommer inte den generella ändringen att slå igenom.

Om det i formeln står fasta värdet MAXSGI så behövs ingen åtgärd göras.

OBS! Är formeln byggd så att det står 8*PBB så måste ni själva göra justering i formeln och ändra till 10*PBB innan löneberäkning för utbetalning i februari.

Numera har vi även kolumner som avser värde för förskottsdagar samt rörligt tillägg med i funktionen Semesterskuld som finns under Anställd > Rutiner > Semesterskuld.

Ekonomi

Nytt format i Min Butik

Inom ICA pågår ett projekt med en övergång från StoreOffice till MinButik. ICA har meddelat SoftOne att övergången planerat ska ske 1 maj 2022. SoftOne GO är redan tekniskt anpassat för dagskassa och fakturering från Online och kassa för MinButik.
Vi har i våra tidigare release-nyheter 2021-12-16 informerat om att SoftOne erbjuder en tjänst för överföring av kunder och stöd vid övergången till MinButik. Anmäl ditt intresse här.
 

I de gamla filformaten importeras kunduppgifterna (namn, adress osv) i samma fil som fakturaunderlagen.

Det är ändrat i de nya filformaten, så att filerna från ICA är uppdelade genom att kunduppgifterna och fakturaunderlagen ska importeras i två separata filer.

 1. Man börjar med att importera kunduppgifterna
 2. Och därefter importeras fakturaunderlagen.
 3. De nya fil importerna finns förberedda i SoftOne GO och går att lägga till under plus-fliken under ekonomi > import > connect.
 4. De heter ICA Online 2.0-Kunder, ICA Online 2.0-Order och ICA Online 2.0-Verifikat.

 
Om man läser in ett fakturaunderlag där kunden saknas, får man manuellt registrera kundens uppgifter i kundregistret.
Annars får man ta bort de importerade fakturaunderlagen i orderlistvyn, läsa in filen med kunduppgifterna och sedan importera fakturaunderlagen igen enligt den korrekta arbetsgången.
Om kunduppgifterna saknas vid importen av fakturaunderlagen, kommer det att stå ett meddelande Kund saknas i kundnamnet i import-listan. Det kan också bli så att kontrollen blir hårdare så att fakturaunderlagen helt enkelt inte kan importeras, om kunden saknas.
 
 
Faktureringsmetod (Efaktura, PDF, papper) importeras och översätts till SoftOne GO.

ELECTRONIC = ”300” = 3

PDF (email) = ”600”  = 2

PAPER = ”500”           = 1

Betalningsvillkoren ska vara registrerade i SoftOne GO under ekonomi > inställningar > generellt för att de ska uppdateras på kunden vid importen.
010F, 10 dagars betalningsvillkor
030F, 30 dagars betalningsvillkor
osv.
 
 
De gamla filformaten finns kvar och eftersom det inte är någon brådska att gå över till de nya formaten, så kan man fortsätta att använda de gamla formaten de fyra första månaderna under det nya året 2022.
 

Här följer en sammanställning över de olika filerna och deras namn:

Nytt format

Kund

FPP3.12345.Kund.20211008.105822.B2B_12345_189800000.xml

Fakturaunderlag

Kreditköp i butik

ID5.12345.Kreditköp.20211016.STB_12345_210930.xml

ID5.12028.Kreditköp.20210827.1354.STB_12028_210827.xml

Kreditköp Online handel

ID5.11817.Kreditköp.20211109.0302.STO_11817_211104.xml

STB avser kreditköp i butik och STO kreditköp online.

Dagskassa

FPP2.12028.Dagskassa.20210414.023032.12028-20210414-20210414.xml

De nya filerna för Online 2.0 (dvs butiker som har gått över på den nya plattformen) sparas i ett arkiv som heter OnDemand (mapp 72). Härifrån ska butikerna kunna ladda ner de nya filerna och även de gamla Online 1.0 (ATG) filerna ska finnas lagrade här.

Gamla formatet 

Fakturaunderlag (med kunduppgifter)

ID5.12028.Kreditköp-ATG.20211006.080130.STO_12028_210916.txt

ID5.12028..Kreditköp-ATG.20211006.080149.STO12028_M202109.txt

(Invoice_Report_20190401_20190430.xml)

(Kundkredit.dat)

Dagskassa

FPP14D.12345.Dagskassa.20210916.155236.62638-210829-210829.dat

FPP14M.62638.Dagskassa.20210916.170022.202108.dat

(EKB51193M02.dat)

(61044M02.dat)

Du väljer vilken betalmetod som ska vara sparad som standard i inställningarna. (Ekonomi > Inställningar > Kundreskontra > Inställningar)

Denna betalmetod kommer vara att vara förvald när du gör en ny kundinbetalning. (Ekonomi > Import > Betalningar > Kundinbetalningar)

Exempel: Betalmetoden BG BGMAX är vald som standard betalmetod i inställningarna.

BG BGMAX är förvald när du börjar en ny kundinbetalnings-import.

Försäljning

För att förenkla administrationen kring skapande av ett nytt projekt har vi lagt till en ny inställning för att i samband med att man skapar ett nytt projekt också med automatik uppdatera konteringsinställningarna på projektet.

Den nya inställningen för att uppdatera konteringsinställningar används i kombination med den redan befintliga inställningen för att automatiskt skapa ett projektnummer i konteringsnivå 3 när ett projekt läggs upp i Försäljningsmodulen.

Såhär aktiverar du inställningarna

 1. Gå till Redovisning > Konteringsnivåer > Konteringsnivåer
 2. Öppna nivå 3 – Projekt för redigering
 3. Öppna expandern Inställningar
 4. Bocka i inställningen ’Länkad till projekt’

  (aktiverad: när du skapar ett projekt under Försäljning autoskapas motsvarande projekt även i konteringsdimension 3 (projekt))

 5. Klicka på Spara
 6. Gå till Försäljning > Inställningar > Generellt > Projektinställningar
 7. Bocka i inställningen ’Uppdatera projektets konteringsinställningar (nivå 3) ’under avsnittet Skapa projekt.(aktiverad: när du skapar ett projekt under Försäljning uppdateras konteringsinställningarna automatiskt både uppe i huvudet på projektet samt under expandern Konton – förutsatt att även inställningen ’Länkad till projekt’ ovan är aktiverad)

 8. Klicka på Spara

Såhär fungerar det:

 1. Gå till Försäljning > Projekt > Projekt
 2. Skapa ett nytt projekt (här projektnummer 52967)
 3. Klicka på Spara
 4. Per automatik sker följande
  1. samma projektnummer skapas för konteringsnivå 3 Projekt(under Ekonomi > Redovisning > Konteringsnivåer > Projekt)
  2. projektet uppdateras med konteringsinställning uppe i huvudet
  3. projektet uppdateras med konteringsinställning i listvyn för konteringsinställningar
 5. När du sedan skapar ordrar knutna till detta projekt kommer dessa att konteras enligt projektets konteringsinställningar.

Rapporten ROT-RUT Rapportunderlag byter namn till det mer generella Underlag begäran skattereduktion. Den nås under menypunkten Skattereduktion och utgör ett underlag för begäran om utbetalning av skattereduktionsbelopp till Skatteverket.

Arkiv

Sökfunktion

Vi hjälper dig att hitta rätt