Releasenyheter 2020-02-05

SoftOne arbetar hårt för att utveckla systemet och göra det så effektivt och enkelt som möjligt för dig som användare. Att ha utvecklingen in-house ger oss möjlighet att kunna utveckla tjänsten tillsammans med våra kunder. I vår utvecklingsprocess så använder vi oss av ramverket SCRUM som är det mest använda ramverket för agila utvecklingsteam. Det innebär att vi släpper releaser var 14:e dag. Den stora fördelen med detta arbetssätt är att vi snabbt kan agera på förändringar i omvärlden eller krav från kunder. Här kan du läsa om de nya funktionerna och uppdateringarna som släppts i och med denna release. Klicka på plustecknet för att läsa mer om varje ny funktion.

App

I detta avsnitt finner du som app-användare nya funktioner för både iOS och Android.

Allmänt - Förbättring av bakåtnavigering i Android

När det gäller Android har en förbättring utförts gällande bakåtnavigering i appen. Framöver kommer det fungera enligt följande:

 • Om navigeringsmenyn är öppen och man trycker bakåt stängs menyn.
 • Om man är inne i ett menyval, exempelvis orderlistan, och trycker bakåt så kommer man till sin startsidan. Om orderlistan råkar vara startsidan kommer appen stängas.

Allmänt - Nytt tema i Android

Vi har uppgraderat det grundläggande temat i Android-versionen av GO-appen. Från och med nu stödjer vi officiellt endast versioner från och med Android 5.0.

Det nya temat innebär ett gränssnittslyft i alla dialoger, som exempelvis kalender, val av tid/timmar och informationsmeddelanden. Nedan visas två exempel på hur det nya, moderna temat ser ut.

   

Fakturaattest - Konteringsrader på fakturor

En nyhet för de som attesterar leverantörsfakturor är att det numera är möjligt att se en fakturas konteringsrader på sidan Fakturaattest i appen. Den nya informationen visar fakturans kontering i form av konton, konteringsdimensioner, debet-/kreditbelopp och totalbelopp. Detta gör att man på ett enkelt sätt kan granska konteringen och medför att fler användare kan sköta hela sin fakturaattestering i t.ex. en surfplatta. Nedan är en kort instruktion för hur man använder nyheten.

 1. Öppna en faktura för att se den nya expandern ”Konteringsrader”:
 2. Tryck sedan på pilen för att öppna expandern. Nu synliggörs konteringsraderna:

Order - Förtydligande av ägare

På sidan Mina ordrar i appen visas information om en orders ägare. Namnet som visas inom parentes efter ordernumret är tillhör den som är ansvarig och längst ned i fältet ”Deltagare” visas, precis som det låter, övriga deltagare. Tidigare benämndes detta fält ”Ägare” vilket skapade viss otydlighet, varpå vi nu har ändrat namnet till ”Deltagare”.

Övriga nyheter för Appen

 • Allmänt
  • En rättning har gjorts kring svarsmail i modulen GO Mail. Tidigare när man svarade på ett mail blev ämnesraden blank, men numera kvarstår ämnesraden.

Tid / Bemanning / Lön

Här kan du som använder modulen Personal läsa om de senaste funktionerna gällande Tidredovisning, Schema- och Bemanningsplanering samt Lönehantering.

Ny funktion gällande förändringar i grundschemat

Nu har vi en väldigt önskad ny funktion som kan användas när du vill göra små-justeringar på ett befintligt grundschema som redan är utaktiverat, men inte vill omaktivera grundschemat och på så sätt förlora din operativa planering.

Funktionen innebär att om du gör en förändring på en dag i grundschemat, exempelvis en ändring av starttid/sluttidpasstyp eller rast så kan du direkt från grundschemat spara och aktivera ut den förändringen direkt i arbetsschemat, utan att din operativa planering påverkas. 

Denna funktion är endast tänkt för dagliga förändringar och kan inte göras för flera dagar samtidigt. 

OBS! Det finns även en instruktionsvideo gällande den här funktionen på SoftOne Akademi.

 • I vårt exempel här så har den anställde ett 4 veckors grundschema som redan är utaktiverat och vi vill lägga till ett pass på lördagen.

 • Vi fyller i starttid, stopptid, passtyp och rast. Längst ner på spara knappen så finns nu ytterligare ett val med benämning ’Spara och aktivera’.

 • I dialogrutan visas information om det utaktiverat grundschemat, exempelvis att det är aktiverat från 2019-09-30 till 2020-05-03. Här fyller du i mellan vilka datum du önskar aktivera ut din ändring, som default syns här aktiveringsperioden. När du valt vilken period du vill aktivera ut din förändring, klickar du på ’Hämta pass’.
 • Nu visas alla de dagar under perioden som skulle påverkas av grundschemaförändringen. Om det är ett pass som justerats manuellt i arbetsschemat som kommer påverkas markeras det i text och med en ikon längst till höger. Du väljer här om nya ändringen skall skriva över schemat dessa dagar genom att bocka i eller bocka ur dagarna.
  • Den varnar om en passförfrågan är skickad från passet.
  • Den varnar om schemat bryter mot en arbetstidsregel.
  • Den varnar om du har satt schemat som ett X-tra pass.
  • Om dagen är attesterad så visas det med en röd gubbe och dagen kan inte skrivas över.
  • Om dagen har en frånvaro så visas detta med en väska med rött kors och kan inte skrivas över.
  • Om du lagt in ett pass på en dag som du vanligtvis inte ska kunna planeras på, t.ex en helgdag (saknas under dagtyper i tidavtalet) så kan dessa heller inte skrivas över.
 • (Dessa dagar som inte kan skrivas över har ingen box som du kan markera.)

 • När du gjort dina markeringar så markerar du Spara och Aktivera. Då aktiveras din grundschemaförändring ut direkt i arbetsschemat, men påverkar inte din resterande operativa planering.

 • OBS! Vi uppmanar verkligen att denna funktion används när små-justeringar ska göras i grundschemat. Den kommer spara dig väldigt mycket tid och du kommer inte riskera att förlora din operativa planering som inte påverkas av grundschema-ändringen.

Övriga nyheter för Tid/Bemanning

 • Kontering (Ekonomisk struktur)
  • Vid väldigt specifika fall kunde frånvaro på lediga dagar konteras felaktigt. Detta är rättat.
 • Ledighetsansökan
  • Anställda kan nu ansöka om ledighet innan deras anställning börjat, så länge ledigheten sträcker sig under en period då den anställde har en aktiv anställning.
 • Rapporter
  • Rättning gällande rapport ”Tid – Saldorapport” skrev inte ut något värde under kolumn ‘Utanför ramar’ när hade ställt in Min/Max-gräns för saldot på tidavtalet. 
 • Passförfrågan
  • Rättning gällande när skickade ut passförfrågan till anställda fick man inte tillbaka ett GO-Mail när en anställd hade accepterat förfrågan. 
 • Dubbelklick vid spara pass
  • Har gjort hårdare låsning när sparar ett schema-pass så att det ska vara omöjligt att råka spara dubbelt.
 • Stämplingsterminal
  • Stämpelklockor kunde felaktigt benämnas ”Uppdatera terminalen – Kontakta helpdesk” fastän var uppdaterade till senaste versionen.  
 • Schemaplanering / Attestroll (Ekonomisk struktur)
  • Om hade startdatum på attest-roll mitt i en period, laddades inte anställda upp i schemaplaneringen korrekt.
 • Ledigt Pass Grundschema
  • Vid låsning på roll gällande att ej ska kunna redigera grundschemat för Ledigt Pass, gick detta att gå runt genom att markera ett grundschema-pass på anställd och “Byta anställd” till Ledigt Pass. Detta är rättat. 

Övriga nyheter för Lön

 • Milersättning El-bil
  • Nu kan du lägga upp för milersättning för El-bil samt även för dig som har Företagsstöd. OBS! Guider för detta hittar du under SoftOne Akademi
 • Rapport-urval (Semesterskuld-lista) 
  • Rättning gällande när skrev ut semesterskuldlistan och filtrerade på löneavtal kom inte anställda tillhörande löneavtalet med i rapporturvalet om dessa hade ett slutdatum på sin anställning framåt i tiden.

Ekonomi

Du som använder modulen Ekonomi kan läsa om de senaste funktionerna som rör bl.a. Redovisning, Kundreskontra, Leverantörsreskontra eller Koncernredovisning här.

Attest - Förändring kring attestmeddelande

I denna release har vi utfört en ändring av hur inställningen ”Skicka meddelande till berörda” fungerar. Inställningen finns både i redigeringsläget av en attestgrupp och i attestdialogen och tidigare styrde den endast om första attestnivån skulle få ett meddelande eller inte. Framöver kommer dock hela attestflödet beröras av inställningen. Detta innebär att attestanter i t.ex. andra nivån inte kommer få ett meddelande när första personen har godkänt en leverantörsfaktura om inställningen inte är vald.

Import - Inläsning av återrapporteringsfiler

Tidigare har import av leverantörsbetalningar via återrapporteringsfil i första hand matchat mot OCR-numret på fakturorna. Nu har vi ändrat detta så att systemet prioriterar löpnumret i inläsningen och söker fram fakturorna utifrån detta.

Konteringsnivåer - Möjlighet att dölja kolumner

Nu är det möjligt att dölja de kolumner som man inte önskar se på sidan Konteringsnivåer samt dess underliggande sidor. Detta görs som vanligt under hamburgermenyn.

Konteringsnivåer - SIE-dimensioner

Ett arbete som har utförts är att ändra om alla importer i GO så att de tar hänsyn till en konteringsnivås SIE-dimension istället för endast dess nummer. Ett tips för att importerna fortsatt ska fungera är att kontrollera att konteringsnivåerna har korrekt angivna SIE-dimensioner.

 • Kostnadsställe = SIE-dimension 1
 • Projekt = SIE-dimension 6

Lev.fakturor - Betalstatus i listan

På sidan Leverantörsfakturor har vi lagt till en ny kolumn som visar fakturans betalstatus. Syftet är att tydliggöra i vilket läge som fakturornas ev. betalningar befinner sig i. Tidigare har den enda indikationen för betalstatusen varit om fakturan visats som öppen eller inte.

Nedan följer en förklaring av de fyra olika statusarna (texterna visas även om man håller muspekaren över respektive statusboll):

 • Fakturan är ej betald
 • Fakturan är delbetald
 • Fakturan är betald men ej avprickad
 • Fakturan är betald

För att skapa ytterligare tydlighet har vi ändrat namn på kolumnen ”Betald datum” till ”Betaldatum”. Anledningen till ändringen är att betaldatumet anges i kolumnen så fort det skapats en betalning för en faktura, oavsett om den finns under Avprickning eller Avprickade.

Periodkonteringar - Ny benämning

Tidigare när man skapade en periodisering från en leverantörsfaktura fick mallen och verifikatet ett långt namn bestående av ”Leverantörsfaktura” följt av fakturanumret. Nu har detta ändrats till ”Lev.fakt.” följt av löpnumret.

När periodiseringsdialogen öppnas innehåller namnet texten [Löpnr] till dess att leverantörsfakturan har sparats och faktiskt fått ett löpnummer. Det är väldigt viktigt att [Löpnr] inte tas bort då detta används som en platshållare och ersätts med löpnumret.

Periodkonteringar - Indikation på lev.fakturor

Fram till denna release har vi saknat lättillgänglig information om att en leverantörsfaktura är kopplad till en periodisering. Nu finns det en ny knapp högst upp i toolbaren på en leverantörsfaktura. Knappens ikon föreställer en kalender och visas endast om man har skapat en periodisering för fakturan i fråga.

 1. Nedan visas ett exmpel på hur det ser ut:
 2. Om man trycker på knappen öppnas periodkonteringsmallen i en ny flik. Här visas de inställningar som gjorts och vilka värden och konton som periodiseringen utgår från. Observera dock att periodiseringen skapas upp så fort man har tryckt OK i periodiseringsdialogen. Detta innebär att ev. ändringar av mallen endast slår igenom om den används på nytt, dvs. inte för befintliga periodiseringar.

Periodkonteringar - Tillägg i listan och redigeringsläget

På sidan Periodkonteringar har vi lagt till utökad information för att användare enkelt ska kunna följa upp vad som återstår att periodisera, när den senaste periodiseringen utfördes etc. Informationen visas endast om mallen avser triggertypen ”Mall vid registrering” och är främst användbar för de användare som skapar nya periodkonteringar för varje leverantörsfaktura m.m. Om en mall återanvänds kan informationen om exempelvis antal utförda gånger och saldo riskera att bli missvisande.

Här är ett exempel på den information som numera visas i redigeringsläget av en mall:

Här är ett exempel på de kolumner som har lagts till i listan:

Följ nedan steg för att lägga till de nya kolumnerna:

 1. Tryck på hamburgermenyn och välj ”Återställ utseende till standard”.
 2. Välj de kolumner som du önskar visa i listan:
 3. Välj ”Kom ihåg utseende” för att spara dina val.

Övriga uppdateringar för Ekonomi

 • Periodkonteringar
  • En rättning för problemet att det inte gick att ange motkonto i periodiseringsdialogen släpptes i servicereleasen 2019-01-29.
 • Inventarier
  • När man på en befintlig inventarie angav något i rullgardinsmenyn för ”Ingår i inventarie” blev alla fält blanka, men efter releasen fungerar det återigen.
 • Reskontraanalys
  • Åtgärdat att filtreringen på ”Typ” inte fungerade på sidan Reskontraanalys för leverantör.
 • Import
  • Rättat att det gick att markera betalningar (både kund och lev.) med status ”Betald” i inläsningslistan. Detta bidrog till att det var möjligt att skapa dubbelbetalningar.

Försäljning

Nedan hittar du som arbetar i modulen Försäljning ny funktionalitet som berör Order, Projekt, Fakturering, Prishantering och Lager.

Order/Kundfaktura - Kolumner för konteringsdimensioner

På sidorna Order och Kundfakturor finns nya kolumner som motsvarar bolagets upplagda konteringsdimensioner. I orderlistan fanns tidigare kolumnen ”Internkonton” som visade alla konteringsdimensioner i en enda cell. Denna kolumn har vi nu delat upp till separata kolumner och i fakturalistan har vi lagt till motsvarande kolumner.

Följ nedan steg för att lägga till de nya kolumnerna:

 1. Tryck på hamburgermenyn och välj ”Återställ utseende till standard”.
 2. Välj de kolumner som du önskar visa i listan:
 3. Välj ”Kom ihåg utseende” för att spara dina val.

Tidrapport - Ny layout och funktionalitet

Många kunder har efterfrågat större användarvänlighet på sidan Tidrapport och nu har vi utfört en förändring kring layouten. Följande avsnitt beskriver de ändringar som har skett.


Ny layout

Systemet presenterar numera tidraderna i en större lista, innehållandes samma funktionalitet som tidigare. Förändringen kommer bl.a. ge en bättre överblick, underlätta vid urval på längre datumintervall och minimera scrollande på sidan.


Sök och Gruppera på datum

Som ett alternativ under knappen ”Sök” har vi lagt till ”Gruppera på datum”. Vid användning av det nya alternativet sker två saker:

 • Tidraderna slås ihop per anställd och datum
 • Kolumnen ”Schematid” läggs till i listan

Detta är användbart om t.ex. en montör har rapporterat tid på flera olika ordrar under ett datum. Alla rapporteringar slås då ihop till en och samma rad för att enkelt kunna jämföra ”Arbetad tid” och ”Schematid”.

Om den arbetade tiden understiger en anställds schematid indikeras detta genom att bakgrundsfärgen i cellen för ”Arbetad tid” blir röd.


Lägg till rad och Ta bort rad

Tidigare togs en tid bort genom att trycka på ett kryss längst ut till höger på raden. Nu har vi istället lagt till knappen ”Ta bort rad” som ett alternativ under knappen ”Lägg till rad”.


Räkna om arbetad tid och Attestnivå

Knapparna för ”Räkna om arbetad tid” och ”Attestnivå” har placerats till höger i nedre delen av listan.


Vad händer härnäst?

Nästa steg i arbetet med att förbättra sidan Tidrapport är att implementera funktionalitet för kopiering av tider.

Tidrapport - Kundnamn hämtas från order

På sidan Tidrapport hämtades tidigare namnet i kolumnen ”Kund” från projektet på den registrerade tiden. Numera hämtas namnet istället från kunden på ordern. Syftet är att undvika att namnet blir blankt i de fall då projektet saknar angiven kund.

Öppen redovisning - Ny expander på Order

Öppen redovisning blir ett allt vanligare önskemål bland våra kunder. Det handlar i korta drag om att leverantörer som utför ett jobb måste redovisa alla kostnader och tider under projektets gång och att man vid projektets avslut gör en avstämning mot en överenskommen budget. En viktig del i detta är att kunna visa upp vilka underlag, exempelvis leverantörsfakturor, som ligger till grund för kostnaderna.

Ny expander på order

Ett första steg i utvecklingen kring Öppen redovisning är att vi har lagt till en ny expander för ”Leverantörsfakturor” på redigeringssidan av en order. I expandern visas leverantörsfakturor som är kopplade till berörd order. För att se ytterligare information är det möjligt att trycka på pennan för att öppna leverantörsfakturan i en ny flik. Den nya expandern visas endast om man har aktiverat behörigheten ”Leverantörsfakturor [1020]”.

Nedan visas ett exempel på hur den nya expandern ser ut och vilken information listan innehåller:


Vilka leverantörsfakturor visas i expandern?

Ikonen längst till vänster i listan över leverantörsfakturor visar hur kopplingen har skett. Det finns tre olika sätt:

 • Via vidarefakturering
 • Via koppling mot projekt
 • Genom att artikelrader från en EDI-faktura har skapats upp på ordern


OBS!

Observera att vi än så länge endast har utvecklat kopplingen av leverantörsfakturor och därmed är det fortsatt bara fakturabilderna som avser vidarefakturering som följer med till kundfakturan. Framöver kommer vi utöka detta så att även bilagorna som avser leverantörsfakturor kopplade mot projekt och EDI förs över automatiskt från order till kundfaktura. Till dess behöver användare manuellt bifoga dessa fakturabilder på kundfakturan.

Övriga uppdateringar för Försäljning

 • Order
  • Problem med att ta bort order rättades och släpptes i servicereleasen 2020-01-29.
  • Kolumnen ”Kvar att fakturera” i orderlistan tar numera hänsyn till rader med status ”Stäng”.
 • Orderplanering
  • Rättat ett problem där rast drogs av felaktigt vid planering av uppdrag.
 • Mallar
  • Om namnet på en mall endast innehöll siffror visades mallarna bara i rullgardinsmenyn på respektive underlag (order/offert/avtal/kundfaktura) och inte på inställningssidan Mallar. Nu visas mallarna överallt, oavsett om namnet består av siffror eller bokstäver.
 • Påslagsbrev
  • Rättat att ett felmeddelande visades vid sparning av en påslagsrad om man klickade sig fram mellan cellerna istället för att använda Enter eller Tab.
 • Rapporter
  • Åtgärdat att rapporten ”Checklista” i vissa lägen visade årtalet 1900-01-01 i fritextfält.
  • Justerat summeringen av kolumnen TG i rapporten ”Projektuppföljning – Instalco”.

Övrigt i SoftOne GO

Här har vi samlat generella uppdateringar som rör olika delar av systemet.

Prestandaförbättring

 • Tid/Bemanning
  • Optimeringar har utförts när det gäller att öppna och redigera ett pass via pennan från sidan Attestera tid.
  • Förbättringar har även gjorts för att det gå snabbare att ladda upp anställda på sidorna Schemaplanering, Attestera tid och Anställda.

För tillfället pågår ett förbättringsarbete kring hjälptexterna i SoftOne® GO.

Hjälptexterna nås via ikonen  som visas på alla sidor som är migrerade till det nya gränssnittet Angular. Här kan du läsa om funktionalitet för respektive delmodul och ta del av info om nya funktioner som du får tillgång till efter release.

Kom även ihåg att vårt Kundcenter ger tillgång till exempel och vanliga frågor och svar avseende SoftOne® GO.

Arkiv

Här hittar du tidigare releasenyheter.