29 augusti 2023

Releasenyheter

Allmänt

Inga nyheter inom området Allmänt i denna release.

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig samma dag som webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Nu finns det en utrymningslista i appen.

Behörigheter som krävs:

 • Utrymningslista [3070]
 • Visa alla [3071]

Den sistnämnda används om exempelvis en avdelningschef har begränsad attestroll men ändå ska få med samtliga medarbetare på utrymningslistan.

Utrymningslistan kommer att visa samtliga anställda med schema eller de som har stämplat in.  Anställdas utstämpling syns i utrymningslistan två timmar efter utstämpling om det inte ligger något schema på dagen eller om schemat ligger senare på dagen.

Den som tar ut utrymningslistan kommer att se de anställda som den har rätt att se i schemaplaneringen. (om behörigheten 3071 är aktiverad, alla på enheten)

Utrymningslistan kommer att visas i vänstermenyn i appen.

Tryck på Skapa nu för att skapa utrymningslistan.

Den kommer då att visa anställda som har schema eller som är instämplade.

Markera sedan de anställda och tryck på Signera och sänd.
Det går att börja om med en ny lista genom att trycka på Börja om du ångrar dig.

 
 

Välj om listan ska skickas som ett GO-mail eller ett externt mail.
Sök upp mottagare och tryck på Skicka.

Tid/Bemanning

Vi har lagt till en ny vy i scenarioplaneringen som visar hela scenariots längd.
 
Nu finns det möjlighet att titta på dagvy, veckovy samt hela perioden.
 
Den nya vyn och ikonen visas automatiskt när du har valt ett scenario.
 
Nu finns möjligheten att få med sekundära anställda i schemautskrifter. Sortera rapporturvalet via rapportmenyn eller skriv ut direkt från schemaplaneringen. Se till att göra rätt urval där för att du ska få med de sekundära anställda i utskriften.
 
För att få fram sekundära anställda i rapporturvalet klickar du i denna kryssruta:
Det är nu möjligt att räkna om stämplingar och utfall samtidigt som transaktionerna har status attesterad. 
Räkna om utfall:
 
Möjligt att räkna om utfall på Attesterade dagar från gruppbild och inne på dagen på den anställde.
Det kan vara användbart då tidsregler eventuellt har förändrats och det ska genereras ett nytt utfall.
 
Räkna om stämplingar:
 
Möjligt att räkna om utfall på Attesterade dagar från gruppbild och inne på dagen på den anställde.
Fungerar på samma sätt som Räkna om utfall men kollar även på stämplingslogiken, t ex om några rastregler har ändrats osv, hur stämplingar ska hanteras från terminalen osv.
 
Räkna om endast kontering:
 
Räkna om kontering räknar endast om förändringar på konteringsinställningar.

Lön

Inga nyheter inom området Lön i denna release.

Ekonomi

Nu går det att via vårt API hämta alla leverantörsfakturor på en och samma gång från SoftOne GO. Detta är en utökning då det tidigare endast gick att hämta en leverantörsfaktura i taget.

För info har vi uppdaterat namnen på de importdefinitioner som avser ICA MinButik. När projektet påbörjades kände vi inte till namnet på MinButik och döpte därför importerna till ”ICA Online 2.0”.

Nedan är de importer som berörs.

Image

En ny inställning, ’Tillåt ändring av internkonton på betald men ej bokförd kundfaktura’, är tillagd under Ekonomi > Inställningar > Kundreskontra > Inställningar. Med denna inställning aktiverad är det tillåtet att lägga till/ändra internkonton (exempelvis kostnadsställe) på en faktura, förutsatt att den inte är överförd till verifikat.

Ändra internkonto på en faktura

 1. Lås upp fakturan genom att klicka på hänglåsikonen i fakturahuvudet. Fakturans status kommer att ändras till Preliminär och vissa fält kommer att låsas upp för redigering.
 2. Lägg till/ändra internkonto i fakturahuvudet.
 3. Spara fakturan som Definitiv.

Behörighet

Hänglåsikonen är synlig om rollen har behörighet ’Lås upp fakutra [473]’, vilken återfinns under Försäljning > Faktura > Kundfakturor > Fakturaregistrering i behörighetsträdet.

 
Det finns ett externt fakturanummer som uppdateras vid import av fakturaunderlag från externa försystem till SoftOne GO via API.  
 
Vi har nu lagt till en inställning för att synliggöra detta fakturanummer. Numret går inte att redigera manuellt, utan uppdateras endast när fakturaunderlaget importeras.
 
 
Inställning för att använda externt fakturanummer
 1. Börja med att aktivera inställningen ’Använd externt fakturanummer’ under Försäljning > Inställningar > Försäljning > Inställningar > avsnittet Registrering.
 2. När inställningen är aktiverad visas det externa fakturanumret på redigeringssidan av en faktura, bredvid det ordinarie fakturanumret som fakturan uppdateras med när den är definitiv i SoftOne GO.    
 3. Det externa fakturanumret kan också visas i listan över fakturorna genom att kryssa i kolumnen under hamburgermenyn. 
 4. Det går då att söka upp fakturorna i listan genom att ange numret i den aktuella rubrikens sökfält.
 
Användning av externt fakturanummer för kundinbetalningar

Vid import av kundinbetalningar under Ekonomi > Import > Betalningar > Kundinbetalningar kan du nu matcha kundinbetalningar och hämta den aktuella fakturan utifrån det externa fakturanumret istället för det vanliga fakturanumret.

 1. Klicka på förstoringsglaset i cellen för fakturanummer.
 2. Nu öppnas nedanstående dialog, där det externa fakturanumret visas och går att söka på i kolumnens filter. För att hämta in den aktuella fakturan till betalningsunderlaget markerar du den och klickar på OK-knappen.

En summering för kolumnen Belopp har lagts till i expandern Fördela kostnader, med syfte att snabbt kunna stämma av fakturans totala inköpspris om du delar upp beloppet på flera rader. Med summeringen är det enkelt att säkerställa att hela fakturabeloppet har vidarefakturerats.

 

Expandern för kostnadsfördelning på redigeringssidan av en leverantörsfaktura har utökats med en hamburgermeny innehållandes inställningar.

Du kan justera bredden på kolumnerna, t.ex. Projekt och Order eller de kolumner som du använder mest. Välj sedan alternativet Kom ihåg utseende i hamburgermenyn för att SoftOne GO ska komma ihåg och visa valda kolumnbredder nästa gång du öppnar expandern.

Rapporten ’Periodkonteringar – saldolista’ tar nu hänsyn till datumurvalet som anges vid utskrift. Tidigare visade rapporten alltid det aktuella saldot, oavsett om ett datumintervall hade angivits eller om datumet lämnats blankt. Nu kan du ange ett t.o.m.-datum och få fram de periodiseringar som är utförda till och med detta datum.

Detta underlättar exempelvis vid avstämning av föregående månads saldo på ett periodiseringskonto.

Försäljning

När du kopplar en beställning till en order visas nu en fråga om du vill ersätta leveransadressen på beställningen med den leveransadress som är angiven på vald order. Detta gör att du enkelt kan få med dig orderns leveransadress till beställningen utan att själv behöva välja adressen.

Frågan visas endast om det finns en angiven leveransadress på ordern.

 

Vissa kunder har behov av att kunna särskilja sina betalningsuppgifter utifrån valutakod. Det kan exempelvis handla om att företaget har ett IBAN för EUR och ett för SEK. Med anledning av detta har vi utvecklat funktionalitet för att kunna ange valutakod på företagets egna betalningsuppgifter. Denna valutakod används sedan i betalningsmetoder för leverantörsreskontran, i betalningsfiler avseende ISO20022 samt vid utskrift av kundfakturor.

Företagets betalningsuppgifter

Nu är det alltså möjligt att välja valuta för en betalningsuppgift under Administrera > Företag > Företag.

Betalningsmetoder

Om valutakod är inställd för en betalningsuppgift kommer denna visas i listan över betalningsmetoder (Ekonomi > Inställningar > Leverantörsreskontra > Betalningsmetoder) samt i rullgardinsmenyn för ’Betalningsnr’ på redigeringssidan av en metod.

ISO20022-betalningsfil

Om valutakod är inställd för en betalningsuppgift kommer denna läggas till i kontoinformationen i ISO20022-filen. Om ingen valutakod är angiven kommer företagets basvalutakod att användas.

Fakturautskrift

Om valutakod är inställd för en eller flera betalningsuppgifter kommer systemet i samband med fakturautskrift försöka matcha fakturans valuta med den betalningsuppgift som är inställd på samma valuta.

Vid utskrift av kundfakturor följer nu betalningsuppgifterna i sidfoten respektive valuta som är registrerad under företagsuppgifterna. Det innebär t.ex. att en faktura i EUR kommer visa den betalningsuppgift där EUR är angiven som valutakod.

 

På sidan Inköpsartiklar kan du nu söka på artiklarnas namn, på samma sätt som du har kunnat söka på artiklarnas nummer. Två nya sökfält har lagts till, ett för leverantörens artikelnamn och ett för det egna artikelnamnet.

Det finns nu en inställning på kund för att markera om den vanligaste försäljningen avser trepartshandel. Du hittar sedan tidigare samma inställning på order och faktura. Fördelen med att nu även ha inställningen på kundkortet är att värdet följer med till ordern och fakturan och risken att glömma bort att kryssa i trepartshandel minskar.

 
För att kunna använda inställningen för trepartshandel behöver en inställning, med samma namn, under Ekonomi > Inställningar > Kundreskontra > Inställningar aktiveras.

Trepartshandel innebär enligt Skatteverket att en vara säljs mellan tre olika parter, exempelvis av A till B som säljer den vidare till C och att varan transporteras direkt från A till C. Parterna ska vara momsregistrerade i tre olika EU-länder. Som mellanman B ska du inte redovisa någon utgående moms på inköpet.

Försäljningen redovisas i den periodiska sammanställningen som hittas via Ekonomi > Rapporter > Periodisk sammanställning.

Det finns två typer av skattereduktionskontakter – de som registreras direkt på kunden och de som registreras i samband med avdraget på en order eller faktura. Tidigare har endast den förstnämnda typen varit möjlig att ta bort, men nu kan du även ta bort kontaktuppgifterna som kommer från order eller faktura.

Detta sker på kunden under expandern Skattereduktionskontakter. Bocka i kryssrutan ’Visa alla sökande’ för att få fram kontaktuppgifter från order och/eller faktura och ta bort önskad kontaktperson genom att klicka på krysset till höger om namnet. Kom ihåg att spara!

 
 

Borttaget påverkar inte uppgifterna på ordern eller fakturan. Historiken finns alltså kvar, men det går inte att registrera nya skatteavdrag på kontaktpersonen som togs bort.

Det har tidigare varit möjligt att skicka en kundfaktura med status Preliminär via e-post till kund. Vi har nu lagt in en kontroll som gör att det endast går att skicka fakturor med status Definitiv och som därmed har ett fakturanummer.

Varning vid e-postutskick

Om du försöker skicka en preliminär faktura via e-post visas ett felmeddelande. Då behöver fakturan, precis som felmeddelandet beskriver, sparas som definitiv innan den går att skicka.

 
Varning vid utskrift

Om du skriver ut en preliminär kundfaktura via Skriv ut eller Rapporter visas också ett varningsmeddelande. Det går att fortsätta utskriften genom att klicka på OK-knappen. Rekommendationen är dock att trycka på Avbryt för att komma tillbaka till fakturalistan och uppdatera fakturan som definitiv innan utskrift till kund. Det är först när fakturan är definitiv som den får ett fakturanummer. 

 

När du skickar en kundfaktura som e-faktura uppdaterar SoftOne GO statusen från Preliminär till Definitiv automatiskt, innan fakturan sänds till InExchange.

Transaktionstypen ’Inleverans’ är nu vald som standard när du skapar en manuell lagertransaktion på sidan Saldo (Försäljning > Lager > Saldo).

Lagerkolumner har lagts till i artikelraderna på en offert. Nu är det därmed möjligt att välja lager redan i offert, istället för i ett senare skede på order.

Inga lagertransaktioner skapas när lager tills till på en offertrad. Det påverkar inte heller lagersaldot förrän raden är överförd till order eller faktura.

Vi har utvecklat en funktion för att kunna registrera delvis godkända avdrag från Skatteverket. Tidigare behövde detta hanteras manuellt till viss del, men nu är det lika enkelt som när hela avdraget godkänns.

Om Skatteverket endast har godkänt en del av det ansökta avdraget följer du nedan beskrivning:

 1. Navigera till Försäljning > Faktura > Skattereduktion > fliken Ansökta.
 2. Markera fakturan i listan över ansökta avdrag.
 3. Ange datum för godkännandet och välj det nya alternativet ’Godkänn del av avdrag’.
 4. Nu visas nedan dialog. Ange det belopp som har godkänts av Skatteverket (systemet föreslår till en början hela beloppet).
 5. Markera kryssrutan om du vill att systemet ska skapa en faktura för mellanskillnaden som då är adresserad till kunden. Klicka sedan på OK.
 6. Nu visas en fråga om du önskar skapa ett verifikat för att reglera fordran till Skatteverket i bokföringen med det belopp som är godkänt. Klicka på Ja.
 7. Den nya kundfakturan har en koppling till den ursprungliga fakturan under expandern Spårning och vice versa. 

De godkända (både godkända och delvis godkända) uppdateras under fliken Godkända och det godkända beloppet visas tillsammans med en statusboll i olika färger med olika innebörd, som beskrivs nedan.

Under fliken Alla kan man också välja den nya statusen Delvis godkänd.

 • Obetald = ljusgrå
 • Betald = grå
 • Ansökt = blå
 • Delvis godkänd = orange
 •  Godkänd = grön
 • Avslagen = röd

Många kunder efterfrågar en avstämningsfunktion avseende skattereduktion för att snabbt kunna stämma av saldo mot huvudbokens konto för fordran mot Skatteverket. 

Vi vidareutvecklar därför sidan under menyalternativet Skattereduktion (Försäljning > Faktura > Skattereduktion > fliken Alla) för att användarna ska få ett enkelt avstämningsverktyg direkt i griden.

 
Urval för status

Det finns nu urval vad gäller de olika status som kundfakturan kan ha i flödet för skattereduktion och ansökan till Skatteverket. När fakturan är skapad och överförd till verifikat bokförs fordran hos Skatteverket i bokföringen t.ex. på konto 1513.

Gruppering

Nu finns också funktionalitet för att gruppera listan (griden), t.ex. på Skattereduktionstyp eller Personnummer, beroende på vilken data du är intresserad av att sammanställa.

 
Genväg till faktura och verifikat

Vid kolumnen för Fakturanummer och Verifikatnummer finns en redigeringspenna, som öppnar upp en ny flik med den aktuella fakturan eller verifikatet.

 
Summering av belopp

Längst ner i listan (eller per skattereduktionstyp om du har grupperat) summeras beloppen.

Grön teknik – Procentsatser

Vad gäller Grön teknik så kan du sortera ut de olika procentsatserna för skatteavdrag i filtret i rubriken Procent, för att se respektive uppgifter på t.ex. 50 eller 15 procent.

 
Vad händer framöver?

Ytterligare funktionalitet är planerad i steg 2 vad gäller urval på datum. Tanken är att kunna göra urval på t.o.m-datum och få fram ett saldo (summering) för alla kundfakturor som ännu inte har blivit avslagna eller godkända fram till och med det angivna datumet, t.ex. den sista dagen i månaden.

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt