18 augusti 2022

Releasenyheter

Allmänt

Det är nu möjligt att uppdatera fält på flera anställda samtidigt.

Behörighet Massuppdatera anställd [3060] behöver kompletteras på den roll som ska använda funktionen.

Markera de anställda som ska uppdateras och tryck på Massändra.

En dialog med flera alternativ kommer att visas. Välj det fält som ska förändras och tryck på pluset ute till höger.

Det är möjligt att välja och uppdatera flera av de olika fält som tillhör en anställd.Skriv sedan vad som ska förändras och tryck på OK.

Under fliken Massuppdatering visas nu de förändringar som har gjorts, samt om ingen förändring har gjorts.

Tänk på: Du kan inte ångra uppdateringen. Kontrollera därmed noga urvalet av anställda och de värden som ska förändras.

När du har tagit din analys till tabell så kan du numera välja att exportera den vidare till Excel.Det innebär att du kan välja att jobba med analysen och gruppera på olika sätt, sedan ta bort grupperingarna och skicka vidare till Excel utan att behöva ta ut analysen på nytt. Analysen tar du ut som vanligt till tabell. Sedan ute till höger i analysvyn klickar du på ”hamburgermenyn”; de tre horisontella linjerna som är markerade i bilden nedan.
 
 
 När du klickar där får du upp dessa alternativ. Då väljer du att exportera till Excel enligt dina önskemål.
 
 

Nu är det möjligt att kopiera in bilder i befintliga ärenden som redan är sparade. Det fungerar alltså på samma sätt som vid nya ärenden.

SoftOne Akademi – din kunskapsbank för SoftOne® GO

I SoftOne Akademi har vi samlat olika resurser så att du enkelt hittar den information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av affärssystemet SoftOne® GO. Titta på instruktionsfilmer, läs handböcker eller använd vårt Kundcenter som ger tillgång till vanliga frågor och svar avseende systemet.

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig måndagen efter webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Nu kan du ta bort en frånvaroansökan utan att behöva godkänna eller neka den.

Detta gör du genom att gå till Godkänn ledighet i vänstermenyn och sedan klicka på soptunnan uppe i högra hörnet när du väl är inne på en specifik frånvaroansökan.

Förut kunde du se vakanta personer bland kollegor om du ej hade behörigheten [3034] ikryssad.
 
 
Nu kommer vakanta personer aldrig att visas i appen oavsett om den behörigheten är på- eller avslagen.

Vi har sett över kontrollerna för registrering av tid för delfakturerade och stängda order i appen.

Ändringarna avser kunder som inte har vår utökade tidrapportering med koppling till lönemodulen med attestering av den arbetade tiden för de anställda.

Om ordern är stängd/slutfakturerad så är fälten för datum och debiteringstyp (tidkod) låsta (grå) i tidregistreringen i appen.

Om den angivna tiden för aktuellt datum och debiteringstyp (tidkod) är fakturerad, så kan man bara ändra arbetad tid och ett meddelande kommer upp – Ordern är fakturerad eller stängd, vill du fortsätta? Avbryt eller Ok.

Helgrå:

Om ordern endast är delfakturerad så är fälten för datum och debiteringstyp (tidkod) öppna för att registrera ny tid.

Men om den angivna tiden för aktuellt datum och debiteringstyp (tidkod) redan är fakturerad, så kan man bara ändra arbetad tid och ett meddelande kommer upp – Ordern är fakturerad eller stängd, vill du fortsätta? Avbryt eller Ok.

Halvgrå:

Om ordern är öppen och inte heller delfakturerad så är fälten för datum och debiteringstyp (tidkod) öppna (ej grå) liksom de övriga fälten i tidregistreringen i appen.

Ej gråat:

Tid/Bemanning

Nu kan du se vilka anställda som matchar en tjänst via en ny filtreringsfunktion i behovsplaneringen.

Genom att klicka på Funktioner och sedan Visa anställda får du fram dina anställda. Därefter kan du nu filtrera och visa vilka anställda som matchar den markerade tjänsten. Du kan ta hänsyn till Kompetenser och Sysselsättningsgrad.

Det är nu möjligt att kopiera schemacykler. Följ stegen nedan för att se hur du går till väga.

Inne på schemacykeln (Personal > Planering > Register > Schemacykelregler) finns nu en kopieraknapp till höger.

Image

När du använder den så kopieras de regler och antalet veckor du har skrivit in. Namn och tillhörighet lämnas blanka.

Att tänka på: Om du har ekonomisk tillhörighet och vill kopiera schemacykeln till en annan enhet måste du välja rätt konto i kontoväljaren.
Vi har uppdaterat närvaroterminalens synkning. Tidigare fungerade det så att terminalen var 15:e minut kollade med servern om det fanns några förändringar som skett gällande anställda, avvikelseorsaker eller terminalinställningar. Nu kommer istället servern att tala om för terminalen när det finns förändringar att hämta vilket gör att vår server blir mindre belastad och att det inte sker några anrop i onödan.
 
Detta innebär att inställningen Synkroniseringsintervall är borttagen.
 

 

 

Inställningssidan för avvikelseorsaker är uppdaterad. Sidan är följer nu Softone GOs standard med t.ex. flikar och sökfunktion.

 

Lön

Du hittar denna funktion under Import > Connect > Anställningar.
 
Med denna funktion kan du importera anställningshistorik.  Komplettera historiken på anställda. Historiken är viktig för en korrekt LAS-beräkning.
Importfilens layout beskrivs nedan. Som separator används semikolon.
 
 
EmployeeNrAnställningsnummer
EmploymentTypeNameAnställningsförhållande
 • Provanställning
 • Vikariat
 • Semestervikarie
 • Tillsvidareanställning
 • Allmän Visstidsanställning
 • Säsongarbete
 • Visst arbete
 • Praktikantanställning
 • Tjänsteman som uppnått den ordinarie pensionsåldern enligt ITP-planen
 • Behovsanställning
 • Tidsbegränsad anställning för personer fyllda 67 år (enligt lag)
 • Allmän visstidsanställning 14 dagar
 • Lärling
DateFromDatum fr.o.m
DateToDatum T.o.m
WorktimeWeekAvtalade timmar per vecka i minuter
PercentSyss.grad i procent
Experience monthsBranschvana i månader
ExperienceAgreedOrEstablished0 = Överenskommen
1 = Konstaterad
WorkplaceArbetsplats
SpecialConditionsSärskilda villkor
CommentKommentar
EmplyementReasonNameAvgångsorsak
 • Uppsagd pga avsked
 • Uppsagd pga arbetsbrist
 • Tidsbegränsad anställning upphör
 • Pension
 • Egen begäran
 • Dödsfall
 • Byte mellan koncernföretag
 • Byte av anställningsavtal
BaseWorktimeweekGrundveckoarbetstid i minuter
SubstituteForVikarerar för
EmployeeGroupNameTidavtal
PayrollGroupNameLöneavtal
VacationGroupNameSemesteravtal
WorktasksArbetsuppgifter
ExternaCodeExtern kod för Blue Garden
IsSecondaryEmployement0 = Ej Sekundär anställning
1 = Sekundär anställning
SubstituteForDueToVikarerar pga


Exempelfil:

128;Behovsanställning;2019-06-01;2019-08-31;1200;;5;1;Kungsmässan;Särskilda villkor;Kommentar;Byte av anställningsavtal;2400;Stina Karlsson;Timlön;Timlön;Direktutbetald semesterersättning;Kassaarbete;;0;Föräldraledighet;
 
 Anställda
I Anställningsuppgifter visas importerade uppgifterna.
 
 
Under pennan dvs förändra anställningen visas övriga importerade uppgifter.
 
 
Beskrivning av vissa fält i filen under förändra anställningen.
 
Experience months
ExperienceAgreedOrEstablished
Workplace
 SpecialConditions
 
 
SubstituteFor
 
 
Worktasks
 
 
SubstituteForDueTo
 
 
 
 
Notera!
 
Kontroller:
 • Allmän visstidsanställning 14 dagar att datumintervallet är 14 dagar.
 • Att anställningsförhållandet används. Detta görs under Inställningar > Företagsinställningar > flik Lön, att anställningsformen är markerad som använd. Är detta inte fallet så sätts anställningen som okänd på anställdakortet, övriga uppgifter importeras in.

Semesterfaktor för uträkning av garantibelopp

Vissa semesteravtal använder semesterfaktor i timmar jämfört med den anställdes faktiskt arbetade timmar + semestergrundande frånvarotimmar. Detta blir då den anställdes sysselsättningsgrad när du skall räkna ut garantibeloppet. I SoftOne GO kan nu detta värde sättas som en parameter. Detaljhandels mått är 1796 timmar. Nu kan detta ändras genom en ny kolumn på semesteravtalet där man kan ange ett eget värde på antalet.

Anställd > Register > Semesteravtal

Redigera aktuellt semesteravtal genom att markera Eget antal och skriv in antalet timmar. Är det ett värde i denna kolumn gäller detta. Om värdet lämnas blankt gäller värdet enligt Handels.

Värdet används vid Slutlön, utskrift av semesterskuldslistor och vid semesterårsskifte.

Ekonomi

Nu finns det möjlighet att exportera kundsaldo för att uppdatera den utnyttjade krediten hos ICA MinButik.

Det kan vara bra att först importera kundfiler och fakturaunderlag och göra klart sin månadsfakturering, innan man läser ut kundsaldo filen, för att få med de senaste köpen som gjorts i MinButik.

Exporten startas från Ekonomi > Export > Kundspecifika exporter och man väljer ICA – Kundsaldo – MinButik.

För att endast få med de kundnummer som avser MinButik så kan man välja de 10-siffriga kundnumren som börjar med 1, dvs

1000000000 – 1999999999 och sedan starta exporten.

Programmet kommer nu att föreslå namnet kund.dat på den export-fil som skapas, vilket är det filnamn som går att importera i MinButik.

Vid import av kunduppgifterna från MinButik i SoftOne GO hämtas nu uppgiften om faktureringsavgift till kunderna i SoftOne GO.

Grundinställningen om faktureringsavgift ska användas på företaget finns under försäljning > inställningar. Sedan kan detta aktiveras eller inaktiveras på respektive kund i Affärssystemet.

I xml-filen från MinButik kommer information om faktureringsavgift i xml-tag

<InvoiceCharge>0.0</InvoiceCharge>

Den är beskriven i kr:
 • om den är större än 0 så blir kundens inställning inaktivera faktureringsavgift ej ifylld
 • om den är nollställd (tom) så blir kundens inställning inaktivera faktureringsavgift ifylld.

Vid import av fakturaunderlag från MinButik i SoftOne GO hanteras de delbetalningar som har gjorts i kassan och de visas som artikelrader med minus belopp och texten ”delbetalning i kassa”.

Vid import av fakturaunderlag från MinButik i SoftOne GO hämtas erhållen rabatt och visas som en textrad med information vid kvittot.

Rabatten är redan avdragen vid köpet i kassan i MinButik och ska därför inte anges på kunden i SoftOne GO.

Rekvisitionsnummer och personnummer hämtas vid importen av fakturaunderlaget och visas vid kvittot, men de fyra sista siffrorna i personnumret döljs bakom stjärn-markeringar för att anonymiseras.

Det finns nu möjlighet att hantera och lägga till flera valfria fält i bilden för import av kundinbetalningar under Ekonomi > Import > Betalningar > Kundinbetalningar.

Det är fälten OCR och förfallodatum som finns möjliga att välja under hamburgermenyn till höger.

När de fält du vill se som kolumner i listan för de importerade kundinbetalningarna, klickar du på Kom ihåg utseende för att programmet ska visa dessa fält nästa gång du öppnar den här vyn.

Du kan nu välja om du vill se förfallodatum eller inte. Du kommer åt detta genom att klicka på hamburgermenyn ute till höger och sedan skifta till de vertikala linjerna.

Kom ihåg att spara inställningarna genom att välja Kom ihåg utseende. Se bilden nedan hur du hittar dit.

Det finns idag möjlighet att skicka betalningar för leverantörsfakturor i det nya formatet ISO20022 i Business och Professional.

Vi har fått bekräftat att vi har kunder som kör xml-formatet till Swedbank, SEB, Nordea, Handelsbanken och Danske bank.

1. Det är viktigt att man har valt banken under Inställningar > Leverantör och fliken för standardvärden.

Här står DNB för Den Norske bank.

Om man har betalningar till Danske bank så väljer man Övriga.

2. Det är också inställningar som man behöver göra för att hantera de utländska betalningarna på leverantörsunderhåll och aktuella valutakonton.

De leverantörer som betalas i valuta Euro och är inom EU ska ha ett betalningssätt som heter Sepa.

Det finns en separat beskrivning för detta.

3. Vad gäller arbetsgången i Affärssystemet så är den densamma som tidigare, man gör i ordning och uppdaterar ett betalningsförslag för att sedan sända betalfilen från Program > Leverantörsreskontra > Betalningar > Betalning via Sepa (ISO20022).

Det finns sedan tidigare möjlighet att skriva ut ekonomi rapporter med urval på internkonto.

Nu lägger vi till möjligheten att skriva ekonomirapporter, t ex resultatrapporten, på samtliga kostnadsställen så att utskriften delas upp med en resultatrapport per kostnadsställe.

Man går då till Ekonomi > Rapporter > Rapporter och väljer resultatrapport och utskriftsikonen.

 1. Man fyller i konteringsdimension kostnadsställe.
 2. Markerar rutan enskild rapport per internkonto.
 3. Och konto- och  internkonto-urvalet lämnas blankt, så att samtliga internkonton/kostnadsställen kommer med. Det går naturligtvis också att göra ett urval på ett intervall av specifika internkonton/kostnadsställen om man vill.

Försäljning

Det finns tre kolumner i försäljningsartikelns lagerinfo (Försäljning > Artikel > Artiklar) för köporderförslaget.

 • Beställningspunkt
  • Minsta antal när beställning ska ske
 • Beställningskvantitet
  • Minsta antal som ska beställas
 • Ledtid
  • Antal arbetsdagar för leverans

I lagrets saldolista (Försäljning > Lager > Saldo > Saldo) finns det tre kolumner som visar info angående köpet.
 • Beställningspunkt är det lägsta lagervärdet när en köporder ska vara klar.
 • Beställningskvantitet är det föreslagna antalet i köpordern.
 • Antal i beställning visar antalet som är beställt men ej levererat.
 
Beställningspunkt och Beställningskvantitet ändras i försäljningsartikelns lagerinformation (Försäljning > Artikel > Artiklar)

Nu har vi lagt till fler kolumner i fliken Utlägg under Tidrapport. Vi har delat upp Projektnr och Projekt i två olika kolumner. Vi har även lagt till Anställningsnummer, men den är dold som standard så för att få fram den måste du klicka upp hamburgermenyn och markera den i listan enligt bilden nedan.

Nu finns ytterligare fält att välja i massändring på kund.

Det är fälten importera fakturaunderlag detaljerat och faktureringsavgift, som kan ändras på flera kunder åt gången.

1. De behörigheter som behöver fyllas på i behörighetsträdet för att få tillgång till den här funktionaliteten är:

Modul: Försäljning [1056]

Modul: Ekonomi [1057]

2. Man markerar de kunder som ska ändras i listvyn för kunder under Ekonomi > Kund > Register.

3. Sedan klickar man på knappen massändra uppe i högra hörnet av listvyn.

4. Då kommer en dialog upp där man kan välja de fält som ska uppdateras på de markerade kunduppgifterna, t ex importera fakturaunderlag detaljerat.

5. När man har valt det aktuella fältet t ex importera fakturaunderlag detaljerat och trycker på pluset i höger kanten, så får man välja nytt värde för det aktuella fältet och för importera fakturaunderlag detaljerat finns värde Ja eller Nej.

Man väljer det nya värdet och Ok-knappen.

Man får då information om hur många poster som kommer att ändras och en fråga Är du säker på att du vill fortsätta?

Svarar man Ja på den frågan utförs uppdateringen.

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt