19 december 2022

Releasenyheter

Allmänt

Vi har tagit fram en ny analys som hanterar LAS Anställningsdagar. Du hittar den genom att klicka fram analyserna via ikonerna på höger sida.

 

Därefter markerar du rutan ”Visa även ej upplagda” högst upp. Då hittar du en analys som heter LAS Anställningsdagar. Klicka på den och välj vilka behörigheter som ska ha tillgång till analysen. När du sedan klickat på spara så ligger analysen tillgänglig.

 

Välj sedan det urval du vill se och exportera som Excel-fil eller välj att visa direkt i analysvyn.

Notera att datumet du väljer i urvalet endast styr vilka anställda som är valbara i listan. Inte anställningsdagar fram till angivet datum.

Exempel:

 

Valbara kolumner:

Anställningsnummer

Namn

Förnamn

Efternamn

Nuvarande arbetsplats

Anställnings startdatum

Anställnings slutdatum

Nuvarande anställningstyp

Nuvarande tidavtal

Summa anställningsdagar

Varav AVA-dagar

Varav Vik-dagar

Varav övriga dagar

Allmän visstidsanställning

Behovsanställning

Okänd

Praktikantanställning

Provanställning

Semestervikarie

Särskild visstidsanställning

Säsongsarbete

Tillsvidareanställning

Vikariat

Visst arbete

Nu har vi utökat funktionen för massuppdatering av anställda i SoftOne GO Analys. Sedan tidigare så finns funktion även i Personal>Anställda.

För att du skall kunna använda funktionen skall följande behörigheter vara satta på rollen: [1054] Analys och [3060] Massuppdatera anställd.

Med denna funktion kan du justera/lägga till ett värde på anställd. Istället för att gå in på varje anställd och göra justering kan du nu markera vilka anställda som skall beröras och vilket nytt värde fältet skall få. I nedanstående exempel visas hur vi tilldelar en grupp av anställda rätt befattning och SSYK-kod.

I Anställda-analysen har du större möjligheter att filtrera anställda som du vill massändra jämfört med i Personal > Anställda.

Följande analyser har denna nya funktionalitet:

 • Anställningsuppgifter
 • Anställningsuppgifter per datum
 • Anställning kontering
Skapa en analys med en av ovanstående analyser för anställningsuppgifter. När du öppnar tabellen har en ny funktion tillkommit med namnet Massändra.
 
Funktionen blir aktiv när du markerar en eller fler anställda:
 
 
 
När du klickar på knappen för Massändra öppnas en dialogruta där kan välja vilken kolumn som skall ändras på valda anställda. Du kan även välja fält på anställda som du inte valt i den aktuella analysvyn. Det behöver inte vara ett fält som är valt för att visas i analysen. Utan du kan välja själv vilket fält som är aktuellt för ändring.
 
 
 
 
I ovanstående exempel har vi valt Befattning (SSYK). Därefter klickar du på plus.
 
Följande dialogruta öppnas. Här väljer du eller anger det nya värdet på fältet som skall uppdateras. Beroende vilket fält du har valt så får du ange exempelvis startdatum och/eller slutdatum.
 
 
 
 
När du har angivit ett nytt värde så klickar du på OK. Uppdatering sker därmed av valda anställda.
 
Tänk på: Du kan inte ångra uppdateringen. Kontrollera därmed noga urvalet av anställda och det värde som ska förändras.
 
I Personal > Anställda skapas det en historikpost för varje massändring du gör. Här kan du gå tillbaka och se vilka ändringar som är gjorda.
 
 

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig måndagen efter webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Tid/Bemanning

Det finns kollektivavtal där man kan definiera det lägsta antalet sammanhängande lördagar och söndagar en anställd kan ha under ett år.

För att ge användarstöd för detta har vi utvecklat en ny typ av arbetstidsregel.

För att aktivera stödet kan man gå till Personal – Anställd – Register – Tidavtal. Väl där väljer man Tidavtal, och trycker på pennan.

Under fliken Inställningar för tid, Kan man definiera antalet lediga helger som ska finnas under ett kalenderår.

Har man ett värde större än noll där så kommer systemet att göra kontrollen mot grundschemat.

Begränsning

I denna första version av arbetstidsregeln sker kontrollen på endast grundschemat.

Denna text kommer att uppdateras med ytterligare information snart.

Nu kan du skriva ut anställningsavtal baserat på anställningsmallar och samtidigt signera avtal på personer med kortare anställningar och/eller vikariat i samband med att du skriver ut vikariatbilagan.

Följ dessa steg för att aktivera denna funktion:

 1. Gå till anställningsmallarna (Personal – Anställda – Register – Anställningsmallar) och lägg till en ny grupp i en befintlig anställningsmall.

  Vikariatbilagan kommer att skrivas ut på den plats du väljer att lägga den nya gruppen. Förslagsvis döper du den nya gruppen till Bilaga och lägger den längst ned i anställningsmallen

  När du lägger till en ny grupp eller redigerar en befintlig grupp så har du valet att välja vilken typ denna ska vara. Om du väljer typ Vikariatbilaga så innebär det att vikariatbilagan kommer att skrivas ut på denna plats där du lagt gruppen.

  Låt gruppen vara tom på fält. Så här kan det se ut:

 2. Gå sedan till schemaplaneringen. Där hittar du Skriv ut anställningsbevis via knappen Funktioner uppe till höger.

 3. Du får då upp denna vy som ser bekant ut. Det som är nytt här är att du har valet att välja att skriva ut via anställningsmall eller företagsinställningen. Om du väljer att skriva ut via anställningsmallen så får du även alternativet att starta signeringsflödet.

När du sedan klickar på Skriv ut så skrivs anställningsbeviset ut tillsammans med vikariatbilagan enligt den anställningsmall du skapat i steg 1.

 

Lön

Inställningar > Företagsinställningar, flik lön

Här anger du kundnummer för företaget som skall redovisas för.

Inställningar > Löneart

Till Pensionsvalet(GTP) skall redovisas kontant utbetald bruttolön varje månad. Vilka lönearter som skall ingå i beräkningen markerar du på lönearten.

 • Välj en löneart
 • Du går in på Inställningar per löneavtal.
 • Klicka på pennan
 • I kolumnen Pensionsbolag finns GTP att välja.

Register > Löneavtal

Under löneavtal anger du ett Avtalsnummer som skall ingå i filen. Innebär också att de anställda som är kopplade till detta löneavtal kommer med i filen. Inställningen görs under expandern: Statistik. Idag kan du välja tre olika avtalsnummer:

 1. (2) Fremia HRF Hotell & Restaurang
 2. (101) Fremia Handels Detaljhandel
 3. (173) Fremia Livs Livsavtalet
 

Anställd

På en anställd kan du ange ett avtalsnummer som avviker från löneavtalet. Kan även markera på anställd om undantas från Export i filen.

Dessa inställningar finner du under Expandern: Rapportering.

Skapa fil för inrapportering

 

Skapa fil under rapporter. Du väljer Exportfil och vilken eller vilka löneperioder som skall redovisas. Kontantprincipen tillämpas vid inrapportering, dvs utbetalningsdatum styr till vilken period.

 

Analys Anställd

Kolumnerna är inlagda på att välja under fält.

Massuppdatering Anställd

Om behörighet är angiven på Massuppdatera anställd kan du under anställd eller Analys anställd sätta värden på flera anställda på en gång.

Filformat som nu kan läsas in till SoftOne GO och importeras heter PaXml. Detta är ett standardformat i branschen för att kunna läsa in personalinformation, frånvaro/närvaro och lönetransaktioner.

Import – Import från försystem

 

Här väljer du först vilken fil:

Välj sedan filtypen PaXml och vilken utbetalningsmånad transaktionerna tillhör. Om det kan finnas anställda i filen som ej är upplagda kan du välja att hoppa över dessa eller ej.

Klicka på Välj fil. När filen är inläst visas den inlästa filen.

Nästa steg är att skapa transaktioner. Du klickar först på pennan:

Då öppnas ett nytt fönster.

Genom att välja en anställd och klicka på pennan, kan du gå in och se på den anställdes transaktioner. Där kan du ta bort eller justera transaktionerna från filen.

Markera alla anställda och klicka på Importera Schema och transaktioner. Efter inläsning kan du gå till attestbilden och kontrollera så att det stämmer.

Tänk på att:

Har du rätt format på filen? Testa den innan den importeras i SoftOne GO.

Läs mer här:

https://paxml.se/

Vi har nu möjliggjort att kunna importera en fil för Fasta Lönerader i löneberäkningen. Dessa lönerader läggs upp i löneberäkningen för varje anställd. Det är ett tillägg/avdrag som repeteras per lönekörning på anställd. Det kan vara exempelvis olika ersättningar, frivillig skatt eller avdrag.

Importformat

Filen skall vara i text format och varje fält skall avgränsas med separator ;

Fältlayout

Filen innehåller följande fält och ordning:

Exempelfil

Nedan visas ett exempel på fil med fyra rader. Det är anställningsnummer 92. Löneartsnummer 52120 är inläsning med även historikposter med olika start- och stoppdatum.

Importera fil

Sökväg: Import – Connect

Klicka på pluset för att skapa en ny import.

Under standardimportdefinitioner väljer du fasta lönerader.

Därefter ger du importen ett namn och sedan klickar du på Spara.

Under Import skall du välja fil med att klicka på Välj fil att importera.

Under kolumnen Välj filer väljer du din fil. Klicka därefter på Ladda upp.

Kontrollera inläsningen

Gå till Lön – Löneberäkning. Kontrollera de inlästa posterna på aktuell anställd under fasta Lönerader.

Löneberäkningen

Transaktioner som är upplagda under Fasta Lönerader och/eller Import fasta lönerader aktiveras i aktuell period under löneberäkning med att beräkna anställd.

Numera är det möjligt att ändra inställningar på flera lönearter samtidigt. Det går att ändra gemensamma inställningar samt inställningar per respektive löneavtal.

Inställningar som går att ändra är följande:

 • Generella inställningar:
  Arkiv
  Godkänd tid
  Exkludera från årsarbetstid
  Snittberäknas
  Visa i löneberäkningen
  Fast konteras ej
  Export till lön
 • Inställningar på löneavtal:
  Visa på lönespecifikation
  Visa ej på lönespecifikation om 0 kr
  Visa datum på lönespecifikation
  Ingår ej i retroaktiv lön
  Semesterlönegrundande
  Arbetstidskontogrundande
  Påslagsgrundande
  Beräkningsunderlag sjuklön
  Pensionsbolag

Markera de lönearter som ska förändras.

Uppe till höger kommer då knappen Massändra att tändas.

Välj vilket fält som ska ändras och tryck på pluset.

Välj sedan vilka löneavtal som ska få förändrad inställning.

Gör en markering i rutan för att löneavtalen i detta fall ska få inställningen Visa på lönespecifikation.

Är det så att löneavtalen inte längre ska visa lönearten på lönespecifikationen kan rutan lämnas tom.

Behörigheter som krävs för denna funktion är:
Lön [818]
Import [254]
Massregistrering [931]

Massregistrering har nu anpassats för ett nytt importformat PaXml. Nu kan lön- och utläggstransaktioner från externa system med format PaXml importeras.

Sökväg: Lön – Massregistrering

Skapa en ny Massregistrering genom att klicka på pluset.

Ange ett namn på importen. Klicka sedan på Spara.

Du importerar din lönetransaktionsfil under Lägg till rad. Välj sedan Importera rader.

Välj PaXml under filtyp. Ange sedan vilket utbetalningsdatum transaktionerna skall tillhöra. Sedan väljer du fil.

Här väljer du din fil som skall importeras.

När importen är klar visas transaktioner i listan. Klicka på spara.

 

För att skapa transaktioner för löneberäkning klickar du på Skapa transaktioner.

Under Lön – Löneberäkning har det nu skapats lönetransaktioner. Här får du räkna om de anställda som har ingått i importen. Transaktionerna kan redigeras.

Borttag av lönetransaktioner och massregistrering.

Vill du ta bort lönetransaktioner som är skapade från massregistreringen gör du så här:

 • Gå till massregistrering
 • Redigera den utförda Massregistreringen
 • Under Skapa transaktioner väljer du Ta bort mall och transaktioner.
 • Viktigt är att transaktionerna i löneberäkningen har lägsta attestnivån för att kunna tas bort.

Nu finns det möjlighet att få ut personnummer istället för anställningsnummer i lönefilen till Bluegarden.

För att göra detta går ni till Personal – Inställningar – FöretagsinställningarDärefter går du till fliken Inställningar lön. Under gruppen Löneexport väljer du Bluegarden som nr 1 och sedan formatet YYMMDDXXXX som nr 2 enligt bilden nedan.

Filen skrivs då ut enligt följande:

Ekonomi

Kund- och leverantörsbetalningar i det nya betalformatet ISO 20022 har verifierats för SEB. Detta innebär att SoftOne GO har stöd för ISO 20022 för Handelsbanken, Danske Bank, Nordea och nu även SEB. Näst på tur är Swedbank.

Vid registrering av konteringsrader i exempelvis ett verifikat fanns det tidigare en begränsning att endast visa 8 konton som mest i rullgardinsmenyn. Nu visas alla sökträffar, d.v.s. alla konton, som hittas enligt de siffror eller den text som användaren har skrivit i fältet, och inte bara 8 av dem.

Nu är det möjligt att skriva ut våra två standardrapporter för balans- och resultaträkning med urval på datum. Detta typ av urval finns sedan tidigare vid utskrift av bland annat huvudbok och verifikatlista. Nyheten innebär att användaren till exempel kan skriva ut en resultatrapport med urval fram till och med en viss dag i perioden istället för att behöva välja hela perioden.


Utskrift med urval på datum

 1. Öppna balansrapport nr 40 eller resultatrapport nr 30.
 2. Bocka i kryssrutan för Datumurval.
 3. Nu synliggörs datumfält för fr.o.m. och t.o.m.
 4. Ange önskade datum och skriv ut rapporten.


Exempel

Exempel med urval på datumintervall 2022-01-01 till 2022-11-02 i balansrapporten:

Exempel med urval på period 202201 till 202211 i balansrapporten:

Försäljning

Vid samfakturering kan användaren numera styra om ’Vår referens’ ska visas på artikelraderna för respektive order. Den nya inställningen återfinns via Försäljning > Inställningar > Försäljning > Inställningar > avsnittet Registrering och benämns ’Ange vår referens på ordernivå vid samfakturering’.

 • Inställningen är aktiverad som standard för att bibehålla samma beteende som tidigare.
 • Om inställningen är aktiverad visas texten ’Vår referens: *****’ för varje order på fakturan samt i fakturahuvudet
 • Om inställningen är inaktiverad visas ’Vår referens: *****’ endast i fakturahuvudet

Exempel på hur det ser ut om inställningen är inaktiverad:

Exempel på hur det ser ut som inställningen är aktiverad:

Nu finns det funktionalitet för att manuellt registrera rabatter per materialklass/artikelnummer för grossisten SLR. Anledningen är att grossisten ifråga inte kan tillhandahålla en fil med ett rabattbrev utan endast ett PDF-dokument med information om vilka rabatter som erbjuds.

Registrera manuell rabatt

 1. Navigera till Försäljning > Import > Rabattbrev.
 2. Välj grossisten SLR.
 3. Välj funktionen Lägg till rabatt.
 4. Välj typen Materialklass eller Artikelnr och ange en rabatt i procent.
 5. Klicka OK.

Redigera befintlig rabattrad

De manuellt registrerade rabattraderna kan öppnas via pennan på respektive rad. Här kan användaren redigera rabatten eller ta bort rabattraden.

Filter för att välja grossist

Vi har för övrigt lagt till ett filter på sidan för att användaren enklare ska kunna söka fram de rabatter som är av intresse.

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt