4 april 2023

Releasenyheter

Allmänt

Vi har uppdaterat hanteringen av vakanta personer i anställdalistan och när det gäller rapporter.
 
I anställdalistan har det varit inställt på så sätt att vakanta personer visas automatiskt när du laddar listan. Detta är nu ändrat så att de är dolda från början. Så för att visa vakanta personer måste du klicka på denna ruta:
 
 
 
I sidan för att skriva ut rapporter har vi nu lagt till en kryssruta som hanterar vakanta personer och en ruta som hanterar ledigt pass. Om du kryssar i dessa så kommer vakanta personer samt ledigt pass att laddas till listan med anställda. Du måste alltså fortfarande välja vilka personer du vill ha i din utskrift. Om fältet med anställda är tomt så kommer samtliga att skrivas ut.
 
 
Nu finns det en ny inställning vid uppläggning av fält i anställningsmallar. Denna inställning gör det möjligt för fält att automatiskt döljas vid utskrift om fältet är tomt.
 
Numera är det möjligt att behålla ansökt frånvaro vid backning av det aktiva schemat. Det är också möjligt att göra en ledighetsansökan framåt i tiden där inte något schema finns, för att sedan ha möjlighet att godkänna ledigheten och aktivera ut schemat.

Vid backning av schema där det finns frånvaro kommer det nu att komma upp en dialog där det går att välja om den ansökta frånvaron ska behållas vid ny aktivering.

Det går även att exportera den ansökta frånvaron till Excel för att på så vis få en översikt över vilken frånvaro som kommer att bli påverkad i samband med backningen.
 


 
När schemats aktivering är backad kommer det att synas som en ansökan i schemaplaneringen


Vid godkännande av frånvaroansökan finns även alternativet att Återaktivera frånvaroansökan vid nytt aktiverat schema.Vid backning av schemat kommer då frånvaron att vara förvald att Återaktiveras vid ett nytt schema, eller förlängning av befintligt schema.
 

Nu är det möjligt att ange ”ExcludeFromPayroll” från API’t, vilket gör att den anställde exkluderas i lön.

Inställningen finns i anställdakortet under expandern Personuppgifter.

Om man avslutar en anställning så kan man nu även skicka att man inte vill att schema, tillhörighet och attestroll ska backas till samma datum automatiskt. Detta ska endast användas då man kommer att skicka en ny anställning i anslutning till den avslutade som sträcker sig till eller senare än det datum som anställningen sträckte sig innan avslutet. Kan användas då man vill dela upp en anställning i två anställningar utan att ändra schemat. Viktigt är att båda anställningarna har samma tidavtal. Att en anställning som avslutats med denna inställning går att se i api-loggen.

Om du har en anställd med vilande anställning så får du nu med båda anställningarna vid utskrift av exportfil Bluegarden.

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig samma dag som webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Vi har gjort en ny sida i appen som heter Min Lön. Där ser du en översikt på din lön.
Därifrån kommer du även åt den traditionella lönespecifikationen.

Lönen kommer att visas i samband med att lönen är låst eller vid valt publiceringsdatum.

Med den nya funktionen i appen Byta pass kan medarbetare nu göra passbyten med varandra via SoftOne GO Mobilapp. I webbapplikationen visas dessa passbyten, men där kan användarna inte godkänna eller neka bytet.  

För att aktivera Byt pass-funktionen i din organisation, slå på behörighet 576 vilken finns under modul Personal.   

Passbyte summerat:  

En medarbetare registrerar ett önskat passbyte. Det skickas då automatiskt ett meddelande för godkännande eller nekande till den medarbetare som bytet är önskat att ske med. Om mottagande medarbetare godkänner passbytet skickas ytterligare ett meddelade till chef, som då kan godkänna eller neka bytet. I samband med godkänn/neka-förfarandet, får chefen även information om kompetens saknas hos någon medarbetare eller om passbytet genererar brott mot någon uppsatt arbetstidsregel.   

Passbyte detaljbeskrivning:  

Medarbetare 1 påbörjar passbytet genom att klicka på passet som ska bytas. Det går även att starta passbytesförfarandet via de tre vertikala prickarna längst uppe till höger.   

 
Medarbetare 1 väljer med vem bytet ska ske och mot vilket pass, och trycker därefter på Byt pass. 
 
 
Det genomförda passbytet syns nu i schemavyerna för både medarbetare och chef. En brun prick indikerar att chefen ännu inte tagit ställning till passbytet.
 
 
Medarbetare 2 får nu ett GO-mail med information om det önskade passbytet. Medarbetaren kan härifrån trycka på Visa förfrågan och därmed godkänna eller neka direkt från mailet. Det går även bra att trycka på dagen där passbytet ligger och på så sätt öppna dialogen Byta pass.  
 
 
Både medarbetare 1 och 2 kan ångra passbytet fram till dess att chef har godkänt. Öppna upp dialogen och tryck på Ta bort. 

 

När medarbetare 2 har godkänt passbytet går ett GO-mail till chef. När chefen trycker på Visa förfrågan kommer viktig information om passbytet upp; till exempel om kompetenser inte matchar. Vid brott mot arbetstidslagen dyker en kontrollruta upp efter att chef tryckt på Godkänn. En ytterligare bekräftelse krävs då för att godkänna bytet.  

 

Om något pass blivit ändrat efter att förfrågan om passbyte skickats ut, kommer chefen att få denna information när passförfrågan öppnas.  

Om chefen väljer att avslå passbytet går det ut ett GO-mail till båda medarbetarna med information om detta. 

 

Efter att chefen godkänt eller avslagit passbytet, försvinner den bruna pricken vid passen i översiktsvyerna. 

Observera att om byte sker mellan två medarbetare med olika tidavtal, kan det föreligga skillnader i rast-typerna som således kan behöva ses över efter genomfört byte.  

Nedan syns exempel på hur pågående passbyte ser ut i det aktiva schemat. 

Tid/Bemanning

Vi har gjort mer utveckling för Vilande anställning där det nu går att ange frånvarotimmar på den vilande anställningen.
I anställdakortet visas nu en svart ikon på den tillfälliga anställningen. Tryck på den svarta ikonen för att ange frånvaro på den vilande anställningen. Det är även detta som kommer att skickas över i exportfilen.

Nu kan du välja om du vill räkna med frånvaro i schematabellen eller ej. Detta gäller endast om du kör lön.
 
Du finner denna inställning i Lönearter (Personal > Inställningar > Lön > Lönearter).
 
Öppna inställningar per löneavtal inne på lönearten och välj att redigera alla eller ett av de kopplade löneavtalen via pennan.
 
 
 
Där inne finner du en ny kryssruta som heter Inkludera inte i frånvarokostnad. Om du kryssar i denna ruta så räknas ej frånvaro med i personalkostnaden i tabellen.
 
I schemaplaneringstabellerna finns det nu en ny kolumn att välja under Personalkostnad som heter Beräknad. Denna hjälper dig att få en bättre överblick över dina beräknade personalkostnader i det aktiva schemat.
Kolumnen Beräknad visar utfall fram till och med gårdagen. Från idag och framåt tittar vi på kostnaderna i det aktiva schemat, detta för att visa en bättre överblick över kostnaderna för perioden. Detta förtydligas i tabellen med olika bakgrundsfärger. Till och med igår visas som grön (utfall) och från i dag och framåt visas som gul färg (kostnader för det aktiva schemat).

För att aktivera funktionen går du in under Välj vad du vill se och bockar i Beräknad under tabell.

 
 
 
 
Behörighet som krävs för denna funktion är Jourpass [1098].
 
 
Vi har lagt till en ny passtyp i schemaplaneringen som vi kallar för jourpass. Denna kan du använda om du vill markera att någon har jour. Detta kan kombineras med ett vanligt pass så att du exempelvis kan lägga in att en person ska arbeta med Frukt & Grönt mellan 10-18 och samtidigt ha jour på Kassa mellan 14-16.
 
Timmarna på ett jourpass räknas inte med i nettotid eller kostnad.
 
Du lägger till ett jourpass på samma sätt som du lägger till ett vanligt pass eller ett beredskapspass. Högerklicka på valfri dag i schemavyn och välj att lägga till ett jourpass eller klicka på den gröna knappen inne i passredigeraren.
 

Jourpass skrivs ut på Streckschema Grupperad Stående och Streckschema Grupperad Liggande
Vi har lagt till en ny inställning under ”Välj vad du vill se” som bestämmer hur vi behandlar helt utlånade anställda.
Om ni bockar i denna inställning så kommer ni se alla anställda ni har rätt till, även om dessa endast har pass på annan kontering.
 
Inställningen visas endast för er som kör ekonomisk struktur.
 

Lön

I release 2023-02-01 skrev vi om möjligheten att skapa en preliminär bankfil.

Det är nu även möjligt att på samma sätt som tidigare skapa en preliminär lönefil, men numera tas även framtida dagar med i exportfilen. Dagar som kommer att komma med är dagar framåt i tiden som har schema men som ännu inte har några transaktioner.

Se nedan vad som skrevs gällande den preliminära exportfilen.

Nu kan du skapa en preliminär lönefil, utan att det sätts någon ny status i databasen på transaktionerna. Inte heller kommer kontroller på attest eller fel att stoppa exporten. Den data som ligger inom det intervall som har valts kommer att kunna exporteras som en preliminär lönefil. Även redan exporterade transaktioner kan exporteras igen.


Aktivera

Inställningar > Företagsinställningar > Inställningar lön > Löneexport


Skapa fil

Export > Löneexport > Ny

Gör din sökning och bocka sedan i preliminär löneexport.

Filen skapas med samma format som en ordinarie lönefil. Kontrollen på atteststatus och fel kommer inte att hindra exporten. Inga transaktioner byter status i databasen och kan med andra ord exporteras igen.

Löneexporten kommer att visas som preliminär.

Ekonomi

Vid registrering av en konteringsrad i exempelvis ett verifikat har raden tidigare alltid infogats längst ned under befintliga rader. Detta beteende har till viss del ändrats, med syftet att du som användare enklare ska kunna styra var en konteringsrad infogas. Nu gäller nedan:
 • Om en rad är markerad infogas den nya raden direkt under den markerade raden
 • Om ingen rad är markerad infogas den nya raden längst ned (dvs. samma beteende som tidigare)
Vi har tagit fram en funktion för att masshantera vidarefakturering av leverantörsfakturor till nya ordrar. Funktionen återfinns på sidan Leverantörsfakturor, under fliken Kostnadsuppföljning, och syftar till att effektivisera vidarefaktureringen. För att skapa en order för respektive leverantörsfaktura används en förvald ordermall som utgångspunkt.
 
Uppsättning
 1. Behörighet
  • Aktivera behörigheten ’Massvidarefakturering av leverantörsfakturor [1101]’ som hittas i behörighetsträdet via Ekonomi > Leverantör > Leverantörsreskontra
 2. Ordermall
  • Skapa en ordermall som kommer användas som utgångspunkt för de ordrar som skapas upp när du utför massvidarefaktureringen
  • Ange t.ex. en strökund och övriga uppgifter som är viktiga att få med automatiskt
 3. Inställning för ordermall
  • Ange ordermallen via Ekonomi > Inställningar > Leverantörsreskontra > Inställningar > avsnittet Massvidarefakturering av leverantörsfakturor
 4. Inställning för fakturabild
  • Här finns även en inställning för om fakturabilden ska bifogas ordern som skapas
  • Inställningen är urbockad som standard
 
Instruktion
 1. Gå till Ekonomi > Leverantör > Fakturor > fliken Kostnadsuppföljning.
 2. Markera de fakturor som du önskar vidarefakturera.
 3. Klicka på knappen Funktioner längst ned till höger.
 4. Välj Överför till order.
 5. Nu visas nedan fråga. Klicka OK.
 6. Nu har en ny order skapats för varje markerad leverantörsfaktura och kund och övrig information har hämtats från angiven ordermall. Artikelraden skapas upp på samma sätt som om du hade vidarefakturerat från redigeringssidan av en leverantörsfaktura, dvs. ströartikeln används.
 
Bra att veta
 • När beloppet som kvarstår att vidarefakturera är 0 kr spärras användningen av funktionen ’Överför till order’.
 • Om en leverantörsfaktura är delvis vidarefakturerad används återstående belopp (fakturabelopp – vidarefakturerat belopp) vid överföringen.
Vissa kunder har upplevt problem med fakturabilder som inte visas fullständigt, dvs. att delar av text och belopp inte syns. Vi har nu identifierat att det är en inställning i Google Chrome respektive Microsoft Edge som påverkar PDF-läsaren. 
 
Detta är ett generellt problem och inget som är specifikt för SoftOne GO så om ni har upplevt samma problem i andra system med PDF-läsare kommer förmodligen nedan åtgärd även hjälpa där.
 
Följ nedan instruktion för att stänga av inställningen i Chrome:
 1. Klicka på de tre punkterna i övre högra hörnet.
 2. Klicka på ’Inställningar’ i listan.
 3. Klicka på ’System’ i den vänstra menyn.
 4. Stäng av inställningen ’Använd maskinvaruacceleration när det är tillgängligt’.
 5. Klicka på knappen ’Starta om’.
Motsvarande inställning finns i Edge.
 
OBS! Om du inte upplever problem med PDF-läsare bör du inte stänga av denna inställning då det kan leda till långsammare rendering av webbsidor, bilder etc.
 

Försäljning

Nu finns en analys för kundfakturor tillgänglig i SoftOne GO Analys-modul! Denna analys ger många möjligheter att ta ut statistik kring kundfakturor. Ett exempel är att du kan göra urval på kundfakturor skapade senaste månaden, för ett särskilt kostnadsställe eller kanske fakturor med passerat förfallodatum.

Skapa en fakturaanalys:

 1. Gå till modulen Rapporter och analys genom att klicka på nedan knapp.
 2. Gå till fliken Analys.
 3. Kryssa ev. i Visa även ej upplagda.
 4. Klicka på Fakturaanalys.
 5. Gör önskade urval.
 6. Välj ett eller flera fält som ska användas.
 7. Välj om analysen ska visas som en lista i GO eller om en Excel-fil ska skapas.
 8. Klicka på knappen som visar ett rutnät.
 9. Gå till fliken Utskrivna (kö).
 10. Nu har analysen skapats – klicka på knappen som visar ett rutnät för att öppna den.
   
Vi har lagt till en kopieringsfunktion på redigeringssidan av artiklar (Försäljning > Artikel > Artiklar). Uppe till höger i bilden finns en kopieringsknapp.
 
När du klickar på knappen visas en dialog med tre val:
 • Kopiera priser = kopierar gällande priser från dagens datum och framåt
 • Kopiera konton = kopierar allt under expandern kontoinställningar
 • Kopiera lager = kopierar lagerplats/beställningskvantitet/beställningspunkt/ledtid (ej hyllplats/antal/snittpris)
 
De val som anges här kommer systemet att föreslå nästa gång du kopierar en artikel. I övrigt kopieras alla fält under expandern Generellt, förutom Artikelnr och EAN. Du väljer själv vilket artikelnummer som den nya artikeln ska ha, kompletterar uppgifterna på den nya artikeln och sparar.
 
Uppgifterna under expandrarna Inköpsartiklar/Extrafält/Översättningar kopieras inte i dagsläget.
Rapporten för EDI-meddelanden har kompletterats med information om vem som plockade ut en order. Namnet på personen hittas vid rubriken ’Er referens’.
 
Nu är fältet ’Prislista gäller t.o.m.’ möjligt att redigera på sparade inköpsprislistor. Detta har möjliggjorts då det i samband med prisuppdateringar finns ett behov av att ange ett tidigare slutdatum än vad som angavs vid sparning av prislistan.
 
På redigeringssidan för en leverantörsfaktura finns en expander benämnd Inköp. Här kan du nu snabbt navigera till en kopplad beställning (kolumnen Best.nr) och/eller till en redan kopplad leverantörsfaktura (kolumnen Fakturalöpnr). Klicka på pennan för önskat underlag för att öppna upp det i en ny flik.
 
Vi har utvecklat en ny inställning för att kunna välja vilken e-postmall som ska vara standard vid utskick av inköpsbeställningar.
 • Inställningen återfinns via Försäljning > Inställningar > Försäljning > Inställningar > avsnittet E-postmallar.
 • Observera att rullgardinslistan endast visar e-postmallar med typ Beställning.
 • Angiven standarmall används när du skickar en beställning via e-post, både via beställningslistan och via redigeringsläget av en beställning.
 
Nu erbjuder SoftOne GO automatisk uppdatering av priser för Ahlsell Bygg och Ahlsell Verktyg. Följ nedan steg för att aktivera grossistprislistan:
 1. Navigera till Försäljning > Inställningar > Grossister > Grossistprislistor.
 2. Synliggör de inaktiva prislistorna genom att bocka ur nedan kryssruta.
 3. Bocka i AhlsellBygg och/eller AhlsellVerktyg.
   
 4. Klicka på spara-knappen (ikon i form av en diskett).
 5. Nu är prislistan aktiverad.

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt