Releasenyheter 2020-02-19

SoftOne arbetar hårt för att utveckla systemet och göra det så effektivt och enkelt som möjligt för dig som användare. Att ha utvecklingen in-house ger oss möjlighet att kunna utveckla tjänsten tillsammans med våra kunder. I vår utvecklingsprocess så använder vi oss av ramverket SCRUM som är det mest använda ramverket för agila utvecklingsteam. Det innebär att vi släpper releaser var 14:e dag. Den stora fördelen med detta arbetssätt är att vi snabbt kan agera på förändringar i omvärlden eller krav från kunder. Här kan du läsa om de nya funktionerna och uppdateringarna som släppts i och med denna release. Klicka på plustecknet för att läsa mer om varje ny funktion.

App

I detta avsnitt finner du som app-användare nya funktioner för både iOS och Android.

Order - Fakturabild från vidarefakturerade lev.fakturor

Framöver kommer fakturabilden från en vidarefakturerad leverantörsfaktura visas under expandern Bilder och filer på en order. Detta finns redan på webben och har nu implementerats i appen.

Order - Inställning för "Bifoga dokument vid digitalt utskick" hämtas

Vid registrering av en order i appen hämtas numera värdet från inställningen ”Bifoga dokument vid digitalt utskick” från den kund som angivits på ordern.

Tidrapportering - Varning om arbetad tid överstiger schematid

Om man använder den utökade tidrapporteringen visas numera en varning om rapporterad arbetad tid överstiger en anställds schematid. Varningen syftar endast till att uppmärksamma användaren, men det går givetvis att gå vidare och spara tiden.

Övriga nyheter för appen

 • Order
  • Nu fungerar det att bifoga skärmavbilder i en order. Problemet fanns endast i iOS.
 • ROT-avdrag
  • Vid registrering av ROT-avdrag är inte längre fastighetsbeteckning obligatoriskt om lägenhetsnummer har angivits.

Tid/Bemanning/Lön

Här kan du som använder modulen Personal läsa om de senaste funktionerna gällande Tidredovisning, Schema- och Bemanningsplanering samt Lönehantering.

Status-ruta vid aktivering av Grundschema

Vid aktivering av ett grundschema syns nu en status-vy som visar händelseförloppen i den pågående aktiveringen.
Denna status-vy kommer synas direkt när grundschema-aktiveringen startar och det kommer även gå att se den på historiska aktiveringar i efterhand.

Status-vyn ser ut enligt nedan skärmbild.

-Här kommer samtliga anställda som aktiveringen avser listas med status samt vilken period som aktiveras.

Status-förklaring:

Väntar = Aktiveringen har ännu inte påbörjats för den anställde.

Klar = Aktiveringen är klar för den anställde.

Schemalagd = Aktiveringen är schemalagd och kommer blir klar över nästa natt. Aktiveringar schemaläggs om aktiveringen avser en avvikelserapporterare som aktiveras längre än en period på 45 dagar.

Om du klickar på utropstecknet syns även mer information, exempelvis om en schemalagd aktivering är backad eller liknande.

-Det går även att se aktiveringsstatusen historisk för tidigare grundschema-aktiveringar i aktiveringsvyerna (Planering > Aktivera schema samt Funktioner -> Aktivera grundschema i Grundschemavyn) under “Pågående aktiveringar”. 

I första läget syns endast de aktiveringar som är aktiva just nu. Det vill säga pågående eller schemalagda aktiveringar.
För att se avslutade aktiveringar bockar du i ”Visa även avslutade” samt skriver in  ”Från datum” och ”Till datum” för när aktiveringen initierades.
Här syns information om slutförda historiska aktiveringar, och du kan se hur många/vilka anställa aktiveringen berörde, när aktiveringen skapades såväl som av vilken användare.

Lönespecar i Rapportcentralen

För er som kör SoftOne GO Lön går det nu att skriva ut lönespecifikationer direkt ur Rapportcentralen.  

För att göra detta, går du till rapportcentralen och väljer rapport “Lön – Lönespecifikation GO”.  (OBS, För er som kört SoftOne GO Lön en längre period, kan den heta ”Lön – Lönespecifikation XE” istället.)

Hittar du den inte, kan du bocka i “Visa även ej upplagda rapporter” och ladda upp rapporten. 

Sedan väljer du helt enkelt vilka anställda samt vilken/vilka löneperioder du vill skriva ut lönespecifikationen för, och trycker sedan på utskriftsikonen.  

Klart! 

OBS! Om ni har rapporten uppladdad sedan innan, dubbelkolla gärna att den är kopplad mot rätt roller. För att göra detta, tryck på rapporten, sedan kugghjulet, sedan ”Roller” och säkerställ att den endast är kopplad mot de roller som ska vara behöriga att ta ut lönespecifikationer.

 

Genväg till Tidsregler från Attestera Tid

När öppnar en dag i Attestera Tid, finns det nu en genväg under tidkoderna direkt till redigering av tidsregeln som ligger till grund för genereringen utav tidkoden.
Genvägen nås genom att trycka på pennan bredvid tidsregel-numret under utfallet för dagen.

Rapport: Tid - Arbetstidsjournal

Nu syns tydligare vilka perioder som avses för året och månaden när skriver ut rapporten Tid – Arbetstidsjournal

Övriga nyheter för Tid/Bemanning

 • WebTimeStamp 
  • Det har gjorts åtgärder gällande att WebTimeStamp kunde förlora uppkopplingen och på så sätt gav svårigheter att stämpla. 
 • Stämplings-jobbet
  • Stämplingsjobbet som skapar tidkoder av stämplingar gick inte alltid igenom korrekt. Detta är åtgärdat. 
 • Rapport “Tid – Saldorapport”
  • Rättning gällande att Saldorapporten kunde visa felaktigt värde under kolumn “Utgående värde. 
 • Attestroll med startdatum framåt i tiden
  • Om tillhörde en attestroll med ett startdatum som låg framåt i tiden, gick det inte att attestera dagar som låg efter startdatumet. Detta är åtgärdat. 
 • Felaktig dialogruta vid slutdatum på kategori innan slutdatum på anställning (Kategoristruktur)
  • Om försökte sätta ett slutdatum på anställds kategori som var innan anställningens slutdatum fick tidigare upp fråga om ville fortsätta sparningen eller inte, fastän detta inte är tillåtet. Nu får istället upp stoppande ruta som säger att detta inte är möjligt att göra. 
 • Förskjutna pass i Schema Dagvy
  • Rättning gällande att schemablock grafiskt var felaktigt förskjutna från sina riktiga tidpunkter den 29:e mars i Schemaplaneringens Dagvy.
 • Rapport “Tid – Arbetstidsjournal” 
  • Rättning gällande att Övertid i tid-transaktioner endast skrevs ut under kolumnen för ”Övertid månad” och inte “Övertid år” samt att anställningsnumret inte syntes om det endast fanns Övertid i tid-transaktioner under perioden.
 •  Felaktigt klockslag i Rasttyper
  • Rättning gällande om ändrade klockslag i Standardtid-fönstret i rasttypsinställningarna, visades klockslaget felaktigt som ”NaN”.
 • Dialogruta vid slutdatum på konto innan slutdatum på anställning (Ekonomisk struktur)
  • Nu kommer det upp en stoppande dialogruta om försöker sätta eslutdatumet på anställds konto-tillhörighet tidigare än slutdatumet på den anställdes anställning.

Övriga nyheter för Lön

 • Benämning datumväljare i rapport “Anställd – Arbetsgivarintyg”
  • Texten vid datumväljaren när skriver ut Arbetsgivarintyget har korrigerats till “Till datum” då den avser fram till vilket datum du vill skriva ut rapporten för, inte från. 
 •  Kostnadsställe genererades inte korrekt vid slutlön
  • När gjorde slutlön på anställd som föll ut efter den anställdes slutdatum, hämtades inte kostnadsstället korrekt från anställdakortet. Detta är åtgärdat.
 • Lönetransaktionsrapporter
  • Nu har tillkommit bock “Exkludera kontering” när skriver ut lönetransaktionsrapporter. Detta för att rapporten då skrivs ut snabbare om vill skriva ut för många anställda över längre perioder. Dock följer inte konteringen med när gör detta val.

Ekonomi

Du som använder modulen Ekonomi kan läsa om de senaste funktionerna som rör bl.a. Redovisning, Kundreskontra, Leverantörsreskontra eller Koncernredovisning här.

Attestöversikt - Nya fakturauppgifter

Vid användning av den förenklade layouten på sidan Attest har två nya fakturauppgifter lagts till:

 • Ordernr
 • Projektnr

Attestöversikt - Nya kolumner i fakturalistan

På sidan Attest finns numera två nya kolumner:

 • Löpnr
 • Bokföringsdatum

Kolumnerna är dolda som standard men kan väljas under hamburgermenyn och sparas i ett eget utseende.

Import - Excelimport av konton

Nu är det möjligt att importera konton via Excel. Nedan finner ni en kort instruktion.

 1. Gå till Ekonomi > Import > Excel.
 2. Tryck på länken ”Filmall för kontoimport” för att ladda ned en mall som används vid importen. I mallen visas obligatoriska fält med röd textfärg och i rubrikernas kommentarer återfinns information om vilka värden som ska anges i kolumnerna.
 3. Ladda upp filen och tryck på knappen Importera.

Kundfakturor - Enhetliga sidor oavsett modul

Sidan för Kundfakturor har tidigare innehållit olika funktioner beroende på vilken modul som används. Nu har två tillägg gjorts för att sidan ska vara mer enhetlig oavsett om användaren går in via Försäljnings- eller Ekonomimodulen.

 • I modulen Ekonomi är det nu möjligt att skriva ut fakturor från listan.
  • Alternativet visas endast om Försäljningsmodulen används.
 • I modulen Försäljning är det nu möjligt att föra över fakturor till verifikat från listan.
  • Alternativet visas endast om behörigheten ”Reskontra till verifikat [138] är aktiverad för rollen.

Lev.fakturor - Dialog för betalstatus

I föregående releasenyheter informerade vi om den nya kolumnen för betalstatus på sidan Leverantörsfakturor. Vi har vidareutvecklat detta och nu visas en dialog med ytterligare information om man trycker på en statusboll.

Dialogen innehåller uppgifter såsom betalstatus, betalningar med dess detaljer och en översikt av olika belopp (Fakturatotal, Betalt belopp och Restbelopp). Statusen för betalningsraderna visar om en betalning är avprickad, endast ligger som betalningsunderlag eller är backad.


Exempel

Nedan visas ett exempel för en fullt betald faktura:


Filtertext

I samband med denna utveckling har vi även lagt till texter i kolumnens filter för att användare enklare ska förstå innebörden av respektive färg.

Lev.fakturor - Nyregistrerad leverantör föreslås

Vid registrering av en ny leverantör direkt på en leverantörsfaktura föreslås den numera. Tidigare gick det inte att använda den nyskapade leverantören förrän man stängt ned fakturan och öppnat upp den på nytt alternativt skapat en ny faktura.

Migrering - Ny listkomponent

I denna release har ett par listor i systemet migrerats till en ny listkomponent. Den nya komponenten innebär bättre prestanda och ett modernare gränssnitt. Listorna på sidorna som nämns längre ned är nu möjliga att exportera till Excel och det går även att spara ett eget utseende under hamburgermenyn.


Migreringen avser nedanstående sidor:

 • Momskontroll
 • Valutor
 • Rapportpaket
 • Rapportrubriker
 • Betalningsvillkor

Rapporter - Resultatrapport i form av matris

Nu finns en ny rapport benämnd ”Resultatrapport matris kostnadsställe” tillgänglig att lägga upp i GO. Rapporten ger en snabb överblick av resultatet baserat på kostnadsställe.


Rapporturval

Vid utskrift måste konteringsdimensionen ”Kostnadsställe” anges i rapporturvalet. I dagsläget är rapporten endast utvecklad för den första dimensionen.


Exempel

Nedan visas ett exempel på hur rapporten kan se ut.

Valutor - Historik för valutakurser

En nyhet i denna uppdatering är möjligheten att se historik för valutakurser. Tryck på pilen på respektive rad för att synliggöra en lista med historiska kurser, datum för när kursen har uppdaterats och om uppdateringen har skett manuellt eller via ECB (Europeiska Centralbanken).

Övriga uppdateringar för Ekonomi

 • Attest
  • Åtgärdat att det ibland blev en timeout vid hämtning av stora mängder av fakturor på sidan Mina attesterade.
 • Export
  • Tidigare blev alla saldon 0 (noll) vid export av kundsaldo till StoreOffice, men det har nu rättats.
 • Lev.fakturor
  • Vid användning av inställningen ”Förenklad inmatning” på en leverantörsfaktura var det tidigare inte möjligt att använda Enter för att nå knappen Spara. Nu går det bra att Entra sig ned till Spara, med undantag för fält med typeahead där Tab eller Esc behöver användas om inget anges.
 • Rapporter
  • Rättat att fel belopp visades i kolumnen ”Tidigare” på rapporten ”Resultatrapport projekt”.
 • Verifikat
  • Nu visas återigen pilarna för att växla till nästa/föregående i redigeringsläget av ett verifikat.

Försäljning

Nedan hittar du som arbetar i modulen Försäljning ny funktionalitet som berör Order, Projekt, Fakturering, Prishantering och Lager.

Kalkylkostnad - Datumstyrning

Kalkylkostnad används som inköpspris för tjänsteartiklar och vid kostnadsuträkning i projekt. Den är tänkt att ge en mer verklighetsförankrad bild av vad arbetsinsatsen kostar för bolaget och man räknar till exempel ofta inklusive sociala avgifter etc.

Ibland finns det ett behov av att justera en anställds kalkylkostnad, exempelvis vid lönerevision. Tidigare har justeringar slagit igenom både på framtida och historiska projekt. För att förhindra att kalkylkostnaden uppdateras bakåt i tiden har vi nu möjliggjort datumstyrning av kostnaden.

Fältet för kalkylkostnad har ersatts med en lista och alla befintliga kalkylkostnader har konverterats till den nya listan. De konverterade kostnaderna har fått datumet 1900-01-01 för att de ska fungera precis som tidigare.


Exempel

Under expandern Övrigt i redigeringsläget av en anställd hittar man numera en lista över alla kalkylkostnader:


Funktioner

 • Knappen Ny rad används för att lägga till en ny kalkylkostnad.
 • Pennan används för att redigera en befintlig kalkylkostnad. Det går att ändra både datumet och själva kostnaden. Nedan visas ett exempel på hur dialogen ser ut.
 • Krysset används för att ta bort en kalkylkostnad.

Kundfakturor - Enhetliga sidor oavsett modul

Sidan för Kundfakturor har tidigare innehållit olika funktioner beroende på vilken modul som används. Nu har två tillägg gjorts för att sidan ska vara mer enhetlig oavsett om användaren går in via Försäljnings- eller Ekonomimodulen.

 • I modulen Ekonomi är det nu möjligt att skriva ut fakturor från listan.
  • Alternativet visas endast om Försäljningsmodulen används.
 • I modulen Försäljning är det nu möjligt att föra över fakturor till verifikat från listan.
  • Alternativet visas endast om behörigheten ”Reskontra till verifikat [138] är aktiverad för rollen.

Migrering - Ny listkomponent

I denna release har ett par listor i systemet migrerats till en ny listkomponent. Den nya komponenten innebär bättre prestanda och ett modernare gränssnitt. Listorna på sidorna som nämns längre ned är nu möjliga att exportera till Excel och det går även att spara ett eget utseende under hamburgermenyn.


Migreringen avser nedanstående:

 • Sidan Rapportpaket
 • Sidan Försäljningsprislistor
  • I samband med migreringen har kolumner för ”Valuta” och ”Inkl. moms” lagts till i listan
 • Expandrarna Deltagare och Prislista i redigeringsläget av ett projekt
  • Här har vi även tagit bort expandrarna Artiklar och Tidkoder då dessa inte används
 • Dialogen ”Sök extern artikel”
  • Framöver kommer sökningen göras direkt i filterfälten, precis som man redan idag gör i dialogen för ”Sök efter och välj ett befintligt projekt”

Order - Sidan "Mina planerade ordrar" tas bort

Vi har tagit bort menyalternativet för sidan Mina planerade ordrar som endast fanns i det gamla gränssnittet (Silverlight). Sidan kommer inte migreras till Angular, men en användares planerade ordrar kommer precis som tidigare nås via mobilappen.

Med anledning av ovan har benämningen på behörighet [777] ändrats till ”Visa planerade ordrar i mobilen”.

Övriga uppdateringar för Försäljning

 • EDI
  • Rättat att kreditorder som inkom från Lundagrossisten fick både negativt antal och negativt pris och därmed angavs som typ ”Debet”
 • Order
  • Åtgärdat att utskrift av tidbok på order inte tog hänsyn till angivet datumintervall vid användning av utökad tidrapportering.
  • Nu tar systemet hänsyn till kundspecifika priser vid användning av funktionen ”Räkna om priser” på artikelrader på en order. Det innebär att priset i första hand hämtas från kunden och i andra hand från prislistan. Detta fungerade vid registrering av en ny artikelrad, men inte när man ville uppdatera priset på en befintlig artikelrad.
  • Rättat att fakturabilden ej togs bort från expandern Dokument vid borttag av en artikelrad som avsåg vidarefakturering.
  • Vi har åtgärdat två prestandaproblem:
   • Att öppna expandern Leverantörsfakturor på en order om listan innehöll många poster.
   • Att få fram orderlistan om man använde intervallet ”Alla” i kombination med stora mängder av order.
 • Kundfakturor
  • Filnamn på bilagor behålls numera vid e-postutskick. Tidigare ersattes filnamnen med siffror, vilket gjorde det svårt att urskilja bilagorna.
 • Utlägg
  • Vid registrering av ett utlägg minskas numera beloppet i fältet ”Belopp att fakturera” ned utifrån den moms som har angivits.

Plattformen SoftOne GO

Här har vi samlat generella uppdateringar som rör olika delar av systemet.

Prestandaoptimeringar

 • Vi har optimerat hämtningen av anställdalistan innan exporter av lönefilen.
 • Vi har optimerat laddningstiden vid aktivering av grundschema.

Övriga nyheter

 • På följande sidor har antalet poster lagts till längst ned i respektive lista
  • Personal > Inställningar > Planering > Schematyper
  • Personal > Inställningar > Planering > Rasttyper
  • Personal > Inställningar > Tid > Resa/Utlägg
  • Personal > Inställningar > Tid > Närvarotidkoder
  • Personal > Inställningar > Tid > Frånvarotidkoder
  • Personal > Anställd > Register > Tidavtal
  • Personal > Export > Löneexport
  • Personal > Inställningar > Tid > Terminaler
  • Administrera > Attest > Automatattestregler
  • Personal > Planering > Register > Tjänster
  • Personal > Inställningar > Behov > Typ av leverans
  • Personal > Inställningar > Behov > Typ av arbetsuppgift
 •  Ikon i minimerat meny-läge
  • Rättning gällande att personal-ikonen alltid visades högst upp vid minimerat meny-läge, oavsett vilken modul användaren var i.

SoftOne Akademi – din kunskapsbank för SoftOne® GO

I SoftOne Akademi har vi samlat olika resurser så att du enkelt hittar den information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av affärssystemet SoftOne® GO. Titta på våra instruktionsfilmer, läs våra handböcker eller använd vårt Kundcenter som ger tillgång till vanliga frågor och svar avseende systemet.

Arkiv

Här hittar du tidigare releasenyheter.